Milféle törvények szerint?

 

Egy közjogilag érvénytelen alaptörvény nem hozhat érvényes és törvényes munkaszerződés ármódosítást szerintem. Ettől mi a francért hallgatnak, hogy az alaptörvény érvénytelen és törvénytelen? Miért hallgatnak arról, hogy az Orbáni alapörvény alkotmányellenes?

 

Hívjuk fel mindenki figyelmét! Az alábbi okok miatt az Alaptörvény közjogilag érvénytelen :
1./ A Magyar Köztársaság Alkotmánya (de az Alaptörvény is) deklarálja a Népfelség elvét, miszerint a demokratikus hatalom forrása a Nép, (népakarat, melynek kinyilvánítása a népszavazás).

2./ A 2010-ben megválasztott 2/3 többségű Fidesz-Kdnp, és kormánya 2010-ben a Magyar Köztársaság Alkotmányára esküdött fel! Tehát a (2011.12.31.-ig érvényben lévő) Köztársasági Alkotmányra tett esküt a kormányfő, a kormány, és a törvényalkotók egyaránt , a 2010 májusban alakuló új összetételű Országgyűlésben!

3./ A Magyar Köztársaság Alkotmányának 2. §. (3)-bekezdése pedig kimondja, (amit változatlan formában átvett az Alaptörvény is,) hogy: “Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni!”

4./ A 2010-ben megválasztott 2/3 többségű Fidesz-KDNP, és a kormány, NEM Alkotmányozásra, NEM rendszerváltoztatásra kapott népi felhatalmazást, mivel választási programjukban sem tették közzé ezt a szándékukat ! Ezt elhallgatták a választók elől. A népfelség a népszavazáson így kizárólagcsak a kormányváltás ügyében hozott (hozhatott) döntést! Kizárólag csak kormányzásra kapott a 2/3-os felhatalmazást a Fidesz 2010-ben! EZ KÖZJOGI TÉNY!

5./ A kormánypárt és a kormányfő megszegte az Alkotmányra tett esküjét azzal, hogy visszaélve a népfelségtől CSAK a KORMÁNYZÁSRA kapott felhatalmazásával, azt a jogállami demokrácia felszámolására, a szétválasztott hatalmi ágak központosítására, olyan átideologizált Alkotmányozásra használta, amivel egy új rendszert,egy autokratikus (érthetőbben szólva diktatórikus) rendszert hozott létre. Mindezzel megvalósították az Alkotmány 2.§.(3) bekezdésben fent idézett, “a hatalom kizárólagos birtoklására irányuló tevékenység” tényállását! Ez nem más, mint ALKOTMÁNY ELLENI PUCCS, más szóval ÁLLAMCSÍNY, vagyis BŰNCSELEKMÉNY !

6./ A “hatalom kizárólagos birtoklására irányuló tevékenységen” túl, a “hatalom erőszakos megszerzésére és gyakorlására és birtoklására irányuló tevékenység” is tetten érhető. Ez esetben azért minősül erőszakosnak, mert a népfelség akaratával ellentétesen, azzal való jogi visszaélésekkel, a parlamenti Házszabályok kijátszásával, megváltoztatásával jött létre, ill. ezen túlmenően az Alaptörvényt nem a parlamenti 4/5-ös szabály szerint fogadták el, sem pedig népszavazás nem erősítette meg! Az erőszak nem csak fegyveres erőszakként értelmezendő, hanem jogi erőszakként is. A jogi erőszak pedig mindenképpen megvalósult!

7./ Az 5. és 6. pontban leírtak megvalósításával a kormánypárti képviselők és a kormány tagjai együtt is és külön-külön személyesen is ESKÜSZEGÉST KÖVETTEK EL, ami szintén BŰNCSELEKMÉNY !

8./ Az Alkotmány fent idézett 2.§.-a kimondja, hogy : “Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni!” Tehát magyar állampolgárként nem csak jogosult, hanem kötelesek vagyunk ezzel szemben fellépni!

9./ Mindezek alapján egyértelmű, hogy Alkotmányellenes puccs történt Magyarországon ! Ezért úgy az Alaptörvény, mint a FIDESZ EGYPÁRTI diktatúrája KÖZJOGI ÉRTELEMBEN ÉRVÉNYTELEN !!! EZÉRT AZ ALAPTÖRVÉNYT A VÁLASZTÁSI TÖRVÉNNYEL EGYÜTT MEG KELL SEMMISÍTENI !!!

10./ Egy Közjogilag érvénytelen Alaptörvényt senki nem köteles elfogadni érvényesnek! Ezen túl az érvényben lévő Alkotmány, ( de még az Alaptörvény is) felhatalmaz, sőt kötelez mindenkit arra, hogy magyar állampolgárkén FELLÉPJEN EZ ELLEN !!! A fellépés minimum jelenti azt, hogy bárki felszólalhat ez ellen, mások figyelmét is felhívhatja erre, és azt is jelenti, hogy SENKI NEM KÖTELES ALÁVETNI MAGÁT EGY KÖZJOGILAG TÖRVÉNYTELENÜL HOZOTT, NÉPSZAVAZÁSSAL MEG NEM ERŐSÍTETT ALAPTÖRVÉNYNEK !!!

Sajnos arra már nem lehet számítani, hogy a Közjogi érvénytelenséget Alkotmánybíróság mondja ki az Alaptörvény fölött, mivel az Alkotmánybíróság is a diktatúra eszközévé vált! Ennek hiányában is igaz, hogy:

AZ ALAPTÖRVÉNY KÖZJOGILAG ÉRVÉNYTELEN!!!
Hívjuk fel erre mindenki figyelmét !!!
VÖRÖS IMRE, VOLT ALKOTMÁNYBÍRÓ JOGI SZAKVÉLEMÉNYE: (2014.10.26. és 2012. 11. 25.) 

Egy közjogilag érvénytelen alaptörvény nem hozhat érvényes és törvényes munkaszerződés ármódosítást szerintem. Ettől mi a francért hallgatnak, hogy az alaptörvény érvénytelen és törvénytelen? Miért hallgatnak arról, hogy az Orbáni alapörvény alkotmányellenes?

 

 

 

T.Tüntetők! 

Képtalálat a következőre: „tüntetők”
Javaslat egy kis olvasni valóhoz:
A Magyar Köztársaság ALKOTMÁNYA!!!(ami jelenleg is érvényes) 

l fejezet

Általános rendelkezések
1. § ......
2. § (1)......
(2).......
(3).......
2/A.§ (1)....... Vegyétek a fáradtságot!
A fegyveres erők testületeinél szolgált,vagy jelenleg is szolgálatot teljesítők valami hasonlót mondtak eskütétel gyanánt:Én ..........hazámhoz,a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGHOZ,(nem országhoz)esküszöm,hogy annak Alkotmányához,(nem az alapszarjához)törvényeihez és más jogszabályaihoz híven,becsületesen teljesítem kötelességemet. Elöljáróim,és feljebbvalóim parancsainak engedelmeskedek. 
ESKÜSZÖM!!!,hogy hazám ALKOTMÁNYOS és törvényes rendjét,nemzetünk biztonságát,ha kell életem kockáztatásával is megvédem.Mindenkor az állampolgári jogok érvényesítését tartom szem előtt,és a nép érdekeinek megfelelően járok el.
esküszöm,hogy elől járóimat,munkatársaimat megvédem,fegyverem,felszerelésem megóvom.
a szolgálati ismereteket elsajátítom.A rendet,és fegyelmet minden törvényes eszközzel fenntartom.Alárendeltjeimről legjobb tudásom szerint gondoskodom,őket öntudatos hazafiakká,a népek kölcsönös tiszteletére nevelem.minden erőmmel,tudásommal,törekvésemmel a Magyar KÖZTÁRSASÁG!!!fejlődését szolgálom.Az álla-és szolgálati titkot híven megtartom.szolgálatban,és szolgálaton kívül példamutatóan viselkedek.Isten engem úgy segítsen!Sajnos,az utolsó mondat nincs az eskü szövegében.Tehát,ti,akik tüntettek,és ti,akik nem tesztek úgymond semmit,esküszegők vagytok!Az alaptörvényre tett eskü semmis,mert az is semmis,érvénytelen!Gondoljátok át!