Az Alaptörvény közjogi érvénytelenségének bizonyítása

Képtalálat a következőre: „alaptörvény”
Az érvényesség jogi fogalma: Érvényes az a jogszabály, amit az alkotott meg, aki arra (jogilag) felhatalmazással rendelkezik, és úgy (olyan eljárásban, olyan alaki formában) alkotta meg, ahogy az elő van írva.
Tehát létezik TARTALMI érvénytelenség, amikor NEM AZ alkotja a jogszabályt, aki arra felhatalmazással rendelkezik – ezt az alkotója utólag nem tudja javítani – és van FORMAI érvénytelenség, amikor a jogszabályt nem előírásszerűen alkotják, ezen az alkotó utólag tud változtatni, és ezzel a jogszabály érvényessé tehető. A Magyarország Alaptörvénye nevű (alap)törvény közjogilag azért érvénytelen, mert: 1. Nem az alkotta meg, aki erre jogosult 2. Nem azt alkotta meg, amit a hivatkozása tartalmaz 3. Nem úgy alkotta meg, ahogy az elő van írva Ezek közül egy is elég lenne az érvénytelenséghez, de a 3 együtt és a pontok egyenkénti belső tartalma – már nagyságrendje okán is – olyan erejű érvénytelenség, ami minden védekezést elsöpör.
Részletes indokolás:
1. Nem az alkotta meg, aki erre jogosult Az alaptörvényt azok alkották, akik képviselői hatalmukat a Magyar Köztársaságban, a Magyar Köztársaság Alkotmánya szerint rendezett választáson szerezték, akik ezáltal a Magyar Köztársaság Országgyűlésének törvényalkotó képviselői lettek, akik felesküdtek a Magyar Köztársaság Alkotmányának betartására és betartatására.
A Magyar Köztársaság Alkotmánya a hatalom kérdésében ( MINDEN hatalom, tehát az alkotmányozó hatalom kérdésében IS) EGYÉRTELMŰEN fogalmaz:
„2. § (2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé,”
Tehát az általános alkotmányozó hatalom a népé. A nép ez esetben a Magyar Köztársaság állampolgárainak összességét jelenti. A hatalom nem a népé és a képviselőé együtt (ahogy 1996-ban írták a képviselők a 119/96. OGY Határozatban) és nem az Országgyűlésé (ahogy azt a Salamon László vezette bizottság hazudta)!
Hanem kollektívan a népé, a magyar állam állampolgáraié.
A képviselő alkotmányozó jogai az alkotmány előírásához KÖTÖTTEK. Tehát a képviselő csak olyan alkotmányozó joggal rendelkezik, amit az alkotmány előír.
Az alkotmány a képviselőnek alkotmányozás tekintetében elvileg két jogot ad, ami a valóságban csak egy.
Az egyikben felhatalmazza a képviselőt önmaga (a Magyar Köztársaság Alkotmánya) megalkotására, a másikban ezt – a valójában módosítási jogot – 2/3-os többséghez köti (maga az alkotmány megváltoztatásnak és nem megalkotásnak nevezi azt, amihez a 2/3-os korlátozást rendeli).
Ez eleve ellentmondás, de története van, hogy 89-ben miért így került bele az előd állam 1985-ben választott Országgyűlése által megalkotott (módosított) alkotmányba.
A lényeg, hogy ez a pont nem valóságos felhatalmazás, mert a módosított alkotmány által 90-ben megválasztott képviselő már nem gyakorolhatta ezt a jogot. Hiszen azt, aminek a megalkotására felhatalmazása van, már 89-ben megalkották. Hiszen őt is az alapján választották, amit neki lett volna joga megalkotni.
Tehát az alkotmány alapján megválasztott és felhatalmazott képviselő már nem gyakorolhatta azt a jogát, amire az előd állam Országgyűlése a 89-es módosítással felhatalmazta. Ha valami már kész („meg van alkotva”) akkor már nem lehet újra megalkotni. Csak módosítani.
Tehát a képviselőnek nem általános alkotmányozó joga van, ami alapján olyan alkotmány írnak, amilyent akarnak (89-ig ez volt a helyzet) hanem csak részleges, alkotmányhoz kötött alkotmányozó hatalma van, ami csak a Magyar Köztársaság Alkotmánya MÓDOSÍTÁSÁT teszi lehetővé. (De még ez a jog is korlátozott, mert az Alkotmány nem minden pontja módosítható a képviselő által – lásd Bragyova különvéleményét az egyik AB határozatban).
2. Nem azt alkotta meg, amit a hivatkozása tartalmaz.
Az alaptörvény saját maga érvényességét a Magyar Köztársaság Alkotmánya két pontjából vezeti le:
„ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK
2. Ezt az Alaptörvényt az Országgyűlés az 1949. évi XX. törvény 19. § (3) bekezdés a) pontja és 24. § (3) bekezdése alapján fogadja el.”
Ez a két pont a következőt tartalmazza:
„19.§ (3) a) megalkotja a Magyar Köztársaság Alkotmányát
24.§ (3) Az Alkotmány megváltoztatásához, valamint az Alkotmányban meghatározott egyes döntések meghozatalához az országgyűlési képviselők kétharmadának a szavazata szükséges.”
A képviselők az alkotmány előírásai szerint csak a Magyar Köztársaság Alkotmányát alkothatták volna meg. Vagyis csak módosíthatták volna azt. Ez esetben jogfolytonos magyar állam maradtak volna. És ha a jogukat nagyon tágan értelmezik, akkor amit alkottak, azt – az alkotmányra hivatkozva – Magyarország Alkotmányának nevezik.
Ez esetben nagyon nehéz helyzetben lennénk, és hosszú alkotmányos vita kezdődhetett volna, hogy érvényes-e az új alkotmány. De a 19.§ (3) a) pontra hivatkozva megalkotott Magyarország Alaptörvénye nevű alaptörvény így semmiképpen nem lehet a magyar állam új alkotmánya.
Mert már a neve se alkotmány, hanem alaptörvény, és a Nemzeti Hitvallásnak nevezett preambulumában (törvényi előszavában) saját maga két alkotmányt is elismer (!) hatályos alkotmánynak. Miközben a Történeti Alkotmány 1918-20 óta nincs hatályban, és az Országgyűlésnek nincs joga újra hatályba helyezni, a hatályos alkotmányt meg alkotmányellenesen előbb külön törvényben, utána az átmeneti rendelkezéseket önmaga részévé téve helyezi hatályon kívül.
3. Nem úgy alkotta meg, ahogy az elő van írva
Az Országgyűlésnek joga volt alkotmányozást kezdeményezni. A bizottság felállítása már megkérdőjelezhető volt, mert első ülésén bizonyította, hogy a mandátumarány nem csak formai, hanem a törvényalkotói többséggel való visszaélés eszköze lesz.
Ennek megfelelően a bizottság törvényhozói többsége el is követte a legsúlyosabb alkotmánysértést. Megfosztotta a népet alkotmányozó jogától, és alkotmányozó hatalomként az Országgyűlést jelölte meg. Vagyis az alkotmányozás további folyamatából kizárták a népet, az alkotmányozás valódi alanyát.
Innen kezdve az alkotmányozás további folyamata, a két beterjesztett javaslat (amiből csak az egyik volt formailag is helyes, mégis csak a másikat tárgyalták), az egész vita, és végül az időn túl beadott 15 módosítás (amiből az egyik 3 betű segítségével szövegében is megfosztotta a népet a hatalomtól) mind alkotmányellenes, és az alkotmányozás nemzetközi alapelveivel is ellentétes volt.
És akkor nem érintettünk egy sor olyan kérdést, hogy a képviselőnek az alkotmány szerint nincs joga hatályon kívül helyezni az alkotmány, mert ahhoz az általános jogelvek szerint megint csak a népnek van joga. Tehát újabb alkotmánysértés.
És nem érintettük azt se, hogy a képviselők abban a törvényben hatalmazzák fel magukat alkotmányellenesen alkotmányozó hatalommal, amit csak ezzel a felhatalmazással alkothattak volna meg. (A kommunisták ügyesebbek voltak, ők előtte külön törvényt alkottak arról, hogy alkotmányozhatnak. Ha a Fidesz is ezt teszi, sokkal nagyobb bajban volnánk).
És nem érintettük azt – amit az Átmeneti Rendelkezések 5. pontjában leírtak – hogy bár az alkotmányozó felhatalmazásukat jogilag az alkotmányból vezetik le, valójában a maguknak adott alkotmányozó hatalommal éltek, és szándékuk szerint nem jogfolytonos államot hoztak létre. Ennek a nyomait próbálták eltüntetni, és igyekeznek a jogfolytonosságot is hazudni, de ez hazugság marad.
Jogilag ÚJ ÁLLAMOT hoztak létre.
Mert fentebb bizonyítom, hogy a Magyarország Alaptörvénye nevű alaptörvényt nem a Magyar Köztársaság nevű ezer éves állam jogából (ideiglenes alkotmányából) eredeztették (azt hazudták, de a jogszabály 19.§ (3) a) pont nem azt tartalmazza, amit bele hazudnak), ezért a Magyarország nevű állam nem a magyar állam jogfolytonos állama. És bizonyítom, hogy az alaptörvény nem új magyar alkotmány, mert nem a magyar nép alkotta meg (akit mind a népszuverenitás elve mind az alkotmány szövege felhatalmaz alkotmányozásra,) tehát új magyar állam létrehozására nem alkalmas, az általa létrehozott Magyarország nevű fantomállam NEM LEHET a magyar állam. Mert a magyar népet kizárták az új alkotmány megalkotásának folyamatából.
A Magyarország Alaptörvénye nevű, jogilag érvénytelen alaptörvénnyel létrehozott Magyarország nevű állam a politikai „elit” hazaárulásának, magyar nép feletti diktatúrájának bizonyítéka.
Ez a jogász társadalmon kívül azért nem tűnt föl eddig senkinek, mert egész addig nincs vele gondja a polgárnak, amíg csak az igazolványt nevezi át, amíg fizeti az egyébként jogilag már nem létező nyugdíjat, amíg látszólag – még ha egyre rosszabb színvonalon, de – működteti az államot, annak oktatási, egészségügyi, kulturális intézményeit. A gond akkor van, amikor új bűntető szabályokat alkot, és joghatóságát ki akarja terjeszteni az általa elfoglalt másik állam állampolgáraira….
Na itt NEKIK, a hatalom erőszak szerveinek kell bizonyítani, hogy ezt milyen ÉRVÉNYES JOG (hazai és nemzetközi jog) alapján teszik. Mert ha csak erőszak hatására, vagy érvénytelen jogra hivatkozva, akkor a magyar állam joga, ideiglenes alkotmánya alapján nem csak fel lehet, de FEL KELL lépnünk ellene.
Tehát aki a Magyarország nevű állam ellen a magyar állam jogára hivatkozva Alkotmányos Ellenállást hirdet, az alkotmányos KÖTELESSÉGÉT TELJESÍTI.
Geri Tibor
2015. December.13

Alkotmányos khmmm MI IS?

 

Képtalálat a következőre: „Alkotmányos kötelesség”

 

2018 van, december közepe.

 

Az egyéb szükségszerű (lentebb részletezem) elfoglaltságaim mellett, tegnap az egész éjszakát a városban töltöttem (gyalogosan), hogy minél hasznosabban tudjak köz tájékoztatni, és a gyermekeim már keltek fel, mire én hazaértem…

Ezek után kapom (telefonon a felolvasott) szemrehányásokat, hogy “miért nem vagyok ott, miért nem csinálom ezt, miért nem akármi….”

Hát kérem alássan “__________” – ez volt az első gondolatom!
(Azért húztam ki utólag, mert nem akarok sérteni senkit sem.)

Bár az illető hölgy (Lipták Lilla), akivel példálozni fogok, pont nem nekem címezte (tudomásom szerint) a mondandóját, mégis jó példa, ezért válaszolok rá…

A megjegyzése úgy szólt (legalábbis ahogy nekem átadták) hogy “valaki AE-s kint volt megafonnal, de nem csinált semmit sem.”

Kedves Liila!
Ki a tököm akadályozott meg téged abban, hogy ott legyél, akár egy megafonnal, akár egy papírtölcsérrel és ELMOND AZ IGAZAT????
Hmm?
Miért MÁS tétlenségét kell feszegetni a tiéd helyett?

UGYANEZ SZÓL MÁSOKNAK IS!!!
Mindenki tegye fel magának a kérdést, hogy ŐT ki és miben akadályozta, hogy sokadmagával KIMENJEN a tömeg közepére, gyűrűt alkosson a többiekkel és ELMONDJA a közjogi helyzetet és a megoldást?

De csináljunk egy kis visszatekintést az időben….
2017 közepén (kb) “kiléptem” (magam mögött hagytam) az Alkotmányos Magyarország-ot, aminek a 2016-os létrejötte óta volt pár (főleg utcal) akciója, de amióta kiléptem onnan Máté Tamással és Bende Istvánnal, AZÓTA MEGÁLLT BENE AZ IDŐ!
Csak ígérgetés meg az korábbi információk ismétlése megy, de semmi több!
Az elmúlt közel másfél év alatt az aktivitásuk a NULLÁRA redukálódott “hirtelen”, ahogy kiléptem.

Majd 2018 március 15-én kiléptem az Alkotmányos Ellenállásból is, aminek azóta nem kevesebb (és nem több) mint 1 db akciója volt azóta (vérmező, nov 13), de valójában abban is volt némi részem, na mindegy….

Tehát jóformán az AE-ben is “megállt az idő” (vagy legalábbis lelassult).

Ezért némi szerénységet is alkalmazva (és elismerve mások tevőleges munkáit is, főleg az “újoncokét”) úgy látom, hogy az aktivitások döntő többsége (már sajnos) HOZZÁM KÖTHETŐ.

Csak ezzel az a probléma, hogy én már 3 éve “nyomom” aktívan, és KIFOGYTAM a kapacitásomból. (A kedvemből még nem, sőt!)

Nekem 3 gyermekem is van, és vállalkozóként akkor tudok megélni, HA DOLGOZOK IS legalább NÉHA!

Ugyanis (bármilyen meglepő ez sokaknak, de) NEKEM AZÉRT SENKI NEM FIZET, HA KÖZ TÁJÉKOZTATOK, vagy SZERVEZEK bármit is, SŐT!
Súlyos pénzekbe kerül pl a közlekedés, és arról nem is beszéltem, hogy ugye közben nem dolgozok, pedig bent állnak a munkák, én meg KÜLDÖM EL az ügyfeleimet a konkurenciákhoz, mert számomra az ingyenes “közfeladat” sokkal fontosabb, mint a magán (és családom) érdeke(m)….

Ma már sajnos nem tudok nem dolgozni, mert akkor lassan semmire sincs pénzem.

Ugyanis a törvénytelen diktatúra is igyekszik ellehetetleníteni a vállalkozásomat, és azért -valljuk be- nem is olyan rossz hatékonysággal….

A adószámom 2 évvel ezelőtti törlésének próbálkozása, a cégem “kényszertörlése”, majd “felszámolása” ugyanis nem volt valami hatékony, hiszen ezek ellen jól fel tudok lépni papíron, és “tojok rájuk”, hiszen nincs igazuk, jog szerint nem létező intézkedések ezek…

Na de vannak adminisztratív terror eszközök, ami ellen semmit sem tehetek.

Ilyen pl az inkasszó, amit a gerinctelen NAV kivet, pedig levelezni már nincs képük, válaszolni nem válaszolnak, és SZEMÉLYESEN SEM MERNEK VISSZAJÖNNI, azok után, hogy legutóbb elfogtam őket és átadtam a rendőröknek…

Szóval nem panaszkodni akarok, de valójában nap mint nap nem kis áldozatot hozok a közjó érdekében, ás ezzel szemben azt tapasztalom, hogy ha valami előkészületben volna olyan feladat, amit bárki neten is meg tud csinálni, én bedobom a csoportos chat-jeinkbe, hogy valaki segítsen és csinálja meg nekem (valójában nekünk!) és ezek után 0 (NULLA) reakció van rá a legtöbbször….

HA kiteszem az idővonalamra, hogy “Na, ki jön most velem?” akkor sok esetben a válaszok hiányában személyesen kell megkérjek pár tagot, hogy menjünk ki 1-1 akcióra…. 
(Tisztelet és köszönet azoknak, akik ilyenkor eljönnek, és helytállnak sokszor keményen!)

És akkor még jönnek azok a támadások is, főleg a soha nem látott emberektől (!), hogy “most épp miért nem vagyunk ott és miért nem csináljuk ezt meg azt….”

Szóval ezen mindenki gondolkodjon el, mert EGYEDÜL NEM TUDOK RENDSZERT VÁLTANI!

Ez KÖZÖS FELADAT, és MINDENKI KELL HOZZÁ, aki már érti!

TESSÉK KIMENNI AE-SEK a Kossuthra, és ELMONDANI a céltalan skandálóknak, hogy NEM KÖVETELNI KELL, hanem ÉLNI A JOGAIVAL! (Amiről persze nem is tudnak már, hogy van nekik…. És ebben a Tuaregféle kollaboránsoknak, hazaáruló ellenzékieknek és fizetett magyar meg moszados ügynököknek is nagy szerepe van, akik SZÁNDÉKOSAN nem mondják el a tömegek felé, vagy épp tudatosan ELHAZUDJÁK, hogy NEHOGY rájöjjenek az emberek, hogy nem csak követelni lehet egy diktatúrától…)

Szóval LÁSSAM, hogy más is akarja, mert így nem csak kapacitásom nincs, de motivációm sem… 

Pedig, mint tudjátok olyan történelmi lehetőségünk van, amilyen még soha nem volt, az Alaptörvény érvénytelenségének következtében!

Ilyet, hogy egy népirtó diktatúrát BÉKÉSEN is fel lehessen számolni, még senki sem látott…
Pláne úgy, hogy még csak többség sem kell hozzá, hanem elég mindössze 1% !!!
Pedig hát TÉNYLEG ez a helyzet.

Sőt, ELŐBB és KÖNNYEBBEN lehet így, mint erőszakosan, a “szokásos” módon.
(Sőt, a szokásos mód csak a rezsim bábjait cserélné, de a diktatúra, a közjogi válság még ráadásul maradna is…)

Gondolkodjatok el ezen egy picit….

Osztani is ér, hogy mindenki tudjon rajta elmélkedni, akinek kell.

Hajnal János

Az Orbán-Pintér rendszer kiszolgálója

A képen a következők lehetnek: 1 személy

Ő az,aki rendőri erőszak kilátásba helyezésével felszólította az ellenzéki képviselőket az MTVA épületének elhagyására.Ennek során a “Kunhalmi Ágnes és társai” ellen hozott jegyzői birtokháborítási határozatot jelölte meg fellépése jogalapjául.Ebben az sem zavarta,hogy nem lehetett tudni,kikre vonatkozik a határozat,kik a “társai?” Tehát olyan képviselőket is rendőri erőszakkal fenyegethetett meg hatáskörét túllépve,akik nem is voltak ügyfelek a jegyzői eljárásban,tehát a határozat rájuk nem vonatkozhatott.

Mentelmi joggal rendelkező személyt pedig jogszerűen nem lehet egy senki jegyző birtokháborítási határozata alapján rendőri erőszakkal fenyegetni vagy eltávolítani.

Továbbá nem is volt hatásköre neki ebben a kérdésben intézkedni,mert nem volt elrendelve végrehajtási eljárás keretében karhatalom alkalmazása.Vagyis önszorgalomból,törvényes alap nélkül intézkedett,a zsarnok hatalmat szolgálva.Mert tudta,nála a fegyver és a rendőrségi törvény értelmében mindenki köteles végrehajtani az utasítását,még ha törvénytelen is.Ezt hívják hivatali visszaélésnek.

Remélem,hogy amikor Orbánt és “társait” életfogytiglani fegyházra ítélik majd,akkor ő is jelentkezik önként, és bevonul,mint “társai” a fegyházba velük együtt!

Martin Zoltán Pécs