Közös közlemény

Ezt adtuk be mi az MTVA-nak. Igaz, nem olvasták be, de átvették úgy, hogy nem csináltunk közben színházat.
A közleményünkhöz képest az 5 pont olyan szintű, mint a kisdobosok hat pontja. Vajon a “hősök” be merték volna adni ezt?(Bende István)

 

 

 

Képtalálat a következőre: „alkotmányos ellenállás”

Közös közlemény

Olyan csoport nevében adjuk közre az alábbi közérdekű tájékoztatást, akik felismerték a
valós közjogi helyzetet, emellett tisztában vannak alkotmányos jogaikkal és
kötelezettségeikkel, s teszik mindezt a Magyar Köztársaság összes állampolgára érdekében:
Egy olyan szégyenletes dolgot kell megismertetnünk a magyar állampolgárokkal, amely lehetséges,
hogy sokak számára első hallásra egyszerűen hihetetlennek tűnik. Ezzel eleinte így volt ennek a
csoportnak a legtöbb tagja is. Nem is könnyen hihető el egy olyan történet, melyben egy egész
országot el akarnak lopni! De mégis ez történt! És ha nem cselekszünk, el is fogják lopni az egészet,
a területét, a lakosságát, az államát, a teljes vagyonát és az intézményeit is. MINDENT!
1989-ben az akkori országgyűlés, bár rendelkezett az alkotmányozás jogával, de tisztában volt
azzal, hogy az ENSZ Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya I. rész, 1. cikkelye
alapján nem az országgyűlés, hanem a NÉP a tényleges alkotmányozó hatalom, ezért az 1949. évi
XX. törvény teljes tartalmának módosításakor belefoglalta, hogy „minden hatalom a népé”, ezzel
átadta az alkotmányozás jogát a magyar népnek. A módosított alkotmányt helyesen ideiglenessé
nyilvánította azért, hogy az alkotmányozó hatalom birtokában a nép alkothassa meg és fogadhassa
el a saját új alkotmányát. Ezt a hatalmat már törvényesen senki sem veheti el, és még maga a nép
sem tud lemondani róla többségi szavazással sem!
A nép saját alkotmányozási folyamatát azonban folytatólagosan az összes eddigi kormány
elszabotálta, a végleges alkotmány létrehozását nem tette lehetővé, sőt bele sem kezdett a
megvalósításba. Az első nagy felbuzdulás után, hogy „rendszert tud váltani” az ország, lényegében
elő sem került érdemben ez a téma. Ez az 1989 utáni összes kormány közös történelmi bűne. A
valódi rendszerváltás ennek következtében elmaradt, egy egypárti diktatúrából egy többpárti
diktatúrába léptünk csak át.
A világ legnagyobb bűncselekménye azonban csak ez után következett!
Az egymást követő kormányok fokozatosan előkészítették a terepet ennek a bűncselekmény
sorozatnak. Tudták jól, hogy csak a kis titkokat kell rejtegetni, a nagy titkokat ki kell tenni az
emberek szeme elé, ott látják meg a legkevésbé. És ha meg is látja valaki, olyan nagy tudati
ellenállás alakul ki, hogy el sem hiszi az ember, amit lát. Ki kellett hát tenni az emberek szeme
elé…
2011-ben, erre vonatkozó felhatalmazás nélkül az országgyűlés megalkotta az Alaptörvény nevű
dokumentumot, majd ennek kapcsán a hatalom megkísérelte hatályon kívül helyezni az érvényben
lévő alkotmányt. Erre azonban egyetlen kormánynak, egyetlen képviselőnek sincs joga, kizárólag a
nép teheti ezt meg egy új alkotmány megszövegezésével és annak többségi elfogadásával. Az
országgyűlés még 2/3-os, de még 8/8-os többséggel sem alkotmányozhat a nép akarata és
felhatalmazása nélkül!
Mivel az Alaptörvény létrehozására az országgyűlés nem rendelkezett felhatalmazással, érvényesen
nem cserélhette le a Magyar Köztársaság Alkotmányát! Jogi értelemben mind az Alaptörvény, mind
a 2012. január 01. után született összes törvény és egyéb állami rendelkezés is érvénytelen, mert
nem a Magyar Köztársaságban és nem a Magyar Köztársaság jogrendje alapján jött létre.
Az Alaptörvény számtalan okból érvénytelen, ennek a bizonyítását az elmúlt 7 év alatt sem tudta
senki megcáfolni, így tényként kell elfogadnunk, hogy az Alaptörvény ÉRVÉNYTELEN! Az
Alaptörvény kihirdetéskori szövegezésében szerepelt, hogy általa megszakad a magyar állam
jogfolytonossága, miközben egyetlen korábbi államot sem jelölt meg, melynek jogfolytonos utódja
lenne. Ennek értelmében az Alaptörvénnyel egy, a Magyar Köztársasággal nem jogfolytonos új
államot kívántak létrehozni. Ez alkotmány elleni puccs!
Az Alaptörvénnyel a nemzeti érzelmű emberek gyanúját elaltatták a történeti alkotmányra való
hivatkozással, meg a kommunistázással, így az emberek nem ismerték fel a nemzeti/népi
önrendelkezés és az alapvető alkotmányos jogok felszámolásának kísérletét.
Az Alaptörvénnyel létrehozni kívánt új állam nem jött létre, a törvényes magyar állam továbbra is a
Magyar Köztársaság. De a hatalmat bitorlók akkor is és most is birtokában vannak az összes
eszköznek, amivel az általuk elképzelt államot a törvényes magyar állam teljes megszállásával úgy
tudják működtetni, hogy az emberek azt higgyék, hogy ez az általuk működtetett magánszervezet a
törvényes magyar állam, csak átnevezték.
Ez természetesen nem igaz! Új alkotmánnyal új állam jönne létre, a jogfolytonosság
megszakadásával pedig többszörösen is így van.
Tehát 2012. január 1. óta egy megtévesztésként magát „Magyarország”-nak hazudó magánhatalom,
megszállva a törvényes magyar államot, ideiglenes nevén a Magyar Köztársaságot, és a Magyar
Közlöny bitorlásával érvényesnek hazudott, jogszabályoknak láttatott szabályokat rákényszeríti a
magyar állam hivatalaira, azokon keresztül pedig a magyar állampolgárokra.
Mivel ezt a megszálló hatalom jogszabálynak hazudott szabályai lehetővé teszik a magyar
állampolgárok teljes kirablását és jogfosztását, ezért kijelenthető, hogy a magát „Magyarország
Kormányának” és „Magyarország országgyűlésének” nevező bűnszervezet lakosságcserét hajt
végre a magyarok életlehetőségeinek erőszakos megszüntetésével, továbbá mivel ezek
eredményeként tömegével kergeti az embereket öngyilkosságba, ezért népirtást hajt végre.
Mindezek alapján ez a magát „Magyarország Kormányának” és „Magyarország országgyűlésének”
nevező bűnszervezet egy megszálló terrorszervezet, leginkább az Iszlám Államhoz lehet
hasonlítani, csak a módszerei mások!
Mivel ez a megszálló magánszervezet a hatalmát azzal tudja fenntartani, hogy a törvényes magyar
állam látszatát tudja kelteni, ezért ennek a hatalomnak jelenleg még szüksége van ennek a
látszatnak a fenntartására. Ennek a látszatnak a része a négy évenként eljátszott választási színjáték.
Mivel ez a választás a 2014-es választáshoz hasonlóan nem a magyar állam jogrendje szerint és
nem a magyar állam intézményei által tartott választás, így az eredménye is érvénytelen. Egy
érvénytelen választást megnyerő bármilyen párt sem lehet a Magyar Köztársaság kormányának
megalapítója.
A 2018. április 8-i országgyűlési választás nem a Magyar Állam választása! Bármi is az eredménye,
jogi szempontból lényegtelen! A választás tehát törvénytelen és érvénytelen!
Ezzel a közjogi helyzettel az ENSZ, az Európai Unió, a NATO és a Magyarországon diplomáciai
képviselettel jelen lévő külföldi államok kormányai is tisztában vannak. Tudják, hogy ez a magát
„Magyarország”-nak hazudó szervezet nem a magyar állam, sőt, nem is állam. De mindaddig
tudomásul veszik, és magyar belügyként kezelik a kérdést, amíg a nép nem utasítja el az
törvényellenes hatalmat maga felett, sőt sokszor még védi is a megszálló bűnszervezetet.
E közleménnyel leleplezzük azt, hogy a magánszervezetük nem a magyar állam, hogy azok, akiket
ők köztársasági elnöknek, miniszterelnöknek, kormánynak és országgyűlésnek hazudnak, nem a
magyar állam tisztségviselői és szervezetei, csupán egy törvénytelenül működő bűnszervezet tagjai.
Az 1848-49-es szabadságharcban a magyar hősök az önrendelkezésünkért áldozták az
életüket. Azért az önrendelkezésért, amit most jognak álcázott bűncselekményekkel végleg el
akarnak venni a magyar emberektől.
Ki kell mondanunk, hogy az önrendelkezésünk gyakorlásának lehetőségét visszavesszük, nem
hagyjuk, hogy egy idegen érdekeket szolgáló magánhatalom földönfutóvá tegyen és elűzzön
bennünket őseink földjéről, bármilyen érdek kiszolgálásáért teszi is ezt!
Mondjuk ki, hogy a magyar állam területén a magyar állam jogszabályait köteles mindenki
betartani, ezért az általuk alkotott, jogszabályoknak hazudott intézkedéseket elutasítjuk, és nem
fogjuk betartani, mert nem a magyar állam jogszabályai! Honfitársainkat is arra ösztönözzük, hogy
utasítsák el az együttműködést a magyar állam érvényes és hatályos jogszabályaira hivatkozva!
Felhívjuk a rendőrség figyelmét arra, hogy mivel semmis minden olyan rendelkezés, ami 2012.
január 1. óta született, így ők ennek a magát „Magyarország Kormányának” nevező
magánszervezetnek nem, hanem kizárólag a magyar állam törvényeinek vannak alávetve.
Ennek megfelelően nem alkalmazhatják a magyar állam jogrendjében nem létező szabályokat, és
különösen nem kényszeríthetik rá azok alkalmazását a magyar állampolgárokra, akiknek ehhez a
magánszervezethez semmi közük nincs.
Felhívjuk egyben a hazájukat szerető magyar állampolgárok figyelmét, hogy az érvényes és
hatályos Alkotmány értelmében a jogellenes hatalomgyakorlással szemben nem csak lehetőségük
van fellépni, de egyben súlyos kötelességük is!
További tudnivalók: https://alkotmanyos-ellenallas.hu

Geri Tibor: Tájékoztató közleménye

Kapcsolódó kép

Azért nem érted, hogy mi zajlik a világban, mi történik a hazádban, mert hazudnak neked, mert félrevezetnek. Nem csak a politikusok,de szinte a teljes tudományos, gazdasági és jogi „elit”, meg az ő hazugságaikat közvetítő teljes hazai média. Meg itt az interneten és a Facebookon is csak a szennyet öntik Rád, hogy ne lásd a sok fölösleges információtól a valóságot.
Ebben a káoszban igyekszem fogódzókat adni, hogy utána saját magad is el tudd dönteni, hogy mi a helyzet, mi a valóság, ki mond igazat és ki beszél mellé, kiakar félrevezetni.

Kezdem a végével.
2011-ben politikusaink – akiket az ÁLLAMUNK vezetésére választottunk – megszegték az Istenre, a népre és az(ideiglenes) alkotmányra tett esküjüket és egy alkotmányellenes, érvénytelen alaptörvénnyel létrehoztak a magyar állam MELLETT egy Magyarország nevű Új Államot, ami így NEM LEHET a MAGYAR ÁLLAM. Mert két magyar állam nincs, az ezeréves magyar államot(ideiglenes nevén a Magyar Köztársaságot) meg a képviselők NEM SZÜNTETHETIK MEG, 89-óta Új Államot nem hozhatnak létre helyette. De még a nevét se változtathatják meg!
A képviselők mégis megtették, és ezzel elárulták a magyar népet és azt a hazát,amelynek védelmére, irányítására választottuk őket.
Ez a valós helyzet. A politikusaink HAZAÁRULÓK!!! 

Azt, hogy hogyan jutottunk ide, az kevesebbeket érdekel, ezért megfordítom, és azt később írom le. Azzal kezdem, hogy MIT tehetünk MOST, és HOGYAN SZÁMOLJUK FEL ezt a – háttérhatalom irányításával,a saját politikai elitünk segítségével felépített, kirablásunkra és elpusztításunkra létrehozott, a megtévesztés miatt aljas módon Magyarországnak elnevezett – DIKTATÚRÁT?
Mert ahhoz, hogy a mai állapotot egyáltalán túléljük, ahhoz először vissza kell térjünk a magyar államhoz, annak jogához. Majd azzal felszámolni a magyar nép feletti háttérhatalmi diktatúrát, megteremteni az önrendelkezési jogunkat és ezt egy ideiglenes alkotmányba rögzíteni. Majd ezzel az ideiglenes, nép általalkotott alkotmánnyal  létre kell hozzuk a XXI. század Új, az ezer éves magyar állammal jogfolytonos Magyar Államot, amia magyar nép érdekében működik, és biztosítja szabadságunkat, függetlenségünket,társadalmi fejlődésünket, egyéni boldogulásunkat.
Ez volt a „MIT?” kell tegyünk.
Ez megadja a „HOGYAN?” kérdésre is a választ.

A magyar állam területén, a hazaáruló politikusaink által létrehozott, „nem magyar állam” ellen BÉKÉSEN csak a hatályos magyar állam (ideiglenes nevén a Magyar Köztársaság), érvényes és hatályos jogával léphetünk fel . Aminek az alapja a magyar állam ideiglenes Alaptörvénye (1949.évi XX. törvény, a Magyar Köztársaság Alkotmánya).  Azért léphetünk fel ezzel a joggal a diktatúra ellen, mert EZ AZ ÉRVÉNYES ÉS HATÁLYOS MAGYAR ÁLLAM JOGA! Ezt a jogot ismeri el a külvilága magyar állam jogának, képviselőinket ez a jog alapján választottuk 2010-ben,erre, ennek betartására tettek esküt, és ez ad lehetőséget a népnek. Lehetőséget mind a politikusok hazaárulásával szembeni alkotmányos és jogszerű fellépésre,mind a diktatúra BÉKÉS, joggal való gyors felszámolására, a nép által alkotott ideiglenes alkotmány megalkotására, és azzal az új magyar állam létrehozására. Mert a 89-ben MÓDOSÍTOTT állami alaptörvényünk az 1920-tól gyakorolt képviselői szuverenitás (képviselők által önmaguknak adott hatalom) HELYETT bevezette a VALÓDI népszuverenitást. Csak a képviselőink elszabotálták az átmenetet, nem segítettek a magyar népnek megalkotni Magyarország új Alkotmányát. Helyette jólétükért cserébe az államjavainak elrablásához nyújtottak segítséget.

Összefoglalom ( a teljesség igénye nélkül, röviden, a legegyszerűbben, a legérthetőbben):
A Magyarország nevű állam NEM a Magyar Állam!
Hanem a politikusok által – a háttérhatalom érdekében és irányításával –létrehozott KÜLSŐ HATALOM DIKTATÚRÁJA az ezer éves magyar állam és a magyarországi nép fölött.
Ezt a „nem magyar államot” azért hozták létre, hogy a magyar államot és az ősi magyar alkotmányos rendet – és ezzel Európa és a Föld őstörténetét és annak nyelvét, kultúráját még őrző magyar népet – ELPUSZTÍTSÁK.
De ezt MEG TUDJUK AKADÁLYOZNI!!!
Azért tudjuk megtenni, mert a politikai vezetőink kétszer is „hibáztak”. 1989-benaz 1920-tól gyakorolt képviselői szuverenitást „véletlenül” a népszuverenitásra cserélték.  Az állami alaptörvényünkbe belekerült, hogy„MINDEN HATALOM a NÉPÉ”. Ezért amit Horthy, Rákosi-Kádár vagy Németh Miklós méga képviselői szuverenitásra hivatkozva megtehetett, azt Orbán 2011-ben már nem tehette meg. Mert már nem volt hozzá joga, az alkotmány nem tette lehetővé számára.
Mégis megtette, és ezzel az évezred legsúlyosabb alkotmánysértését követték el és ráadásul a nemzetközi jogot is súlyosan megsértették.
EZÉRT TUDUNK FELLÉPNI a diktatúra ellen,mert a hatályos magyar állam joga szerint Jogunk és KÖTELESSÉGÜNK fellépni az alkotmányt megsértő hatalommal szemben!!! És a hatályos nemzetközi jog is segítséget kell nyújtson a magyar népnek, és nem támogathatja a hatalomdiktatúráját.
Ezért lehetséges gyorsan és BÉKÉSEN, a magyar állam jogára és a nemzetközi jogra hivatkozva FELSZÁMOLNI a Magyarország nevű diktatúrát.

És a diktatúra felszámolásának nem csak az lesz a következménye, hogy létrejön az új, szabad és független magyar állam és ezzel megteremtődik a magyar nép önrendelkezési joga. Hanem olyan jogfolytonos magyar állam jön létre, amelynek nem lesz államadóssága, mert azt elviszi a Magyarország nevű állam!!! És további eredménye, hogy benne nem lesz szava az elmúlt 25 év politikusainak (mert az Alaptörvény megalkotásával kizárták magukat a magyar államból). És akkor megteremtődik a feltétele, hogy az önrendelkezési joggal rendelkező magyar nép az emberiség őstörténetét hordozó ősi magyar alkotmányos értékrend elemeit a mindennapi életünk részévé tegye, hogy azzal a világ legmodernebb társadalmi rendszerét létrehozva példát adjunk a világnak.
Mert a világban először – és az óta is egyetlenként – a magyar népnek sikerült szintézisbe hozni az isteni szuverenitást a népszuverenitással. 1848-ban, a Szent Korona értékrendjének köszönhetően.
Mert ez a magyar nép ősi küldetése, hogy példát mutasson, hogy a világ fejlődésénekélére álljon.
Mert ez egy új társadalmi korszak kezdete is lesz egyben.

Ez és ekkora MOST és ITT a felelősségünk. Saját népünkért, és az emberiségjövőjéért.
Hogy RÉSZLETESEN mit és hogyan kell tegyünk, és ki, mivel és hogyan akadályoz ebben bennünket, azt a következő részekben írom le.
Valamint azt is érdemes látni, hogy hogyan, milyen háttérhatalmi hazugságok, mesterkedésekés félrevezetések sokaságán át jutottunk ebbe a helyzetbe.
Nem szoktam ilyent kérni, de most kérem, hogy megosztásokkal segítsétek ezt a felvilágosító munkát! Mert fontos, hogy minden honfitársunk ismerje a valóságot.
Mert ez az első, amit tennünk kell a magyar népért.
HITELESEN tájékoztatni a valóságról.
Hogy utána még mit kell tennünk, azt folyamatosan írom….