2012.01.02 “politikai elit” ünnepelte az alaptörvényt

2012. januárjától nincs működőképes magyar állam
2012. januárjától nincs népszuverenitás, a magyar népnek nincs joga az önrendelkezéshez

Képtalálat a következőre: „alaptörvény érvénytelen”

AZ ALAPTÖRVÉNY KÖZJOGILAG ÉRVÉNYTELEN.

A demokratikus hatalom forrása a Nép, a népakarat, melynek kinyilvánítása a népszavazás. 

Egy Közjogilag érvénytelen Alaptörvényt senki nem köteles elfogadni érvényesnek! Ezen túl az érvényben lévő Alkotmány, ( de még az Alaptörvény is) felhatalmaz, sőt kötelez mindenkit arra, hogy magyar állampolgárként FELLÉPJEN EZ ELLEN !

 A Magyar Köztársaság Alkotmányának 2. §. (3)-bekezdése pedig kimondja, (amit változatlan formában átvett az Alaptörvény is,) hogy: “Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni!”

Kinek volt joga alkotmányozni 2011-ben?

Képtalálat a következőre: „Kinek volt joga alkotmányozni 2011-ben?”

A „választott képviselő” fogalma nem azonos az „országgyűlési képviselő” fogalmával. A választott képviselők azok az egyéni jelöltek, akik legalább 1 szavazatot kaptak, vagyis élő emberektől kapták a felhatalmazást a képviseletükre, és annyi ember képét viselték (jelenítették meg), ahányan rájuk szavaztak. Ők 709-en voltak, és a népszuverenitással összefüggésben minden jogot birtokoltak.

Egy választott képviselő szavazata annyit ért, ahány embert képviselt.

Az országgyűlési képviselők azok, akiknek a választási törvény, egy szándékosan eltorzított algoritmus (számítási módszer) alkalmazásával kreált mandátumot, vagyis a felhatalmazásukat a jogtól kapták arra, hogy tagjai lehessenek az országgyűlésnek. Ők 386-an voltak. Ebben a minőségükben csak annyi jogkörrel bírtak, amit az Alkotmány kifejezetten megenged.

Magyar Köztársaság Alkotmánya, 2. § (2): 
„A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja.”

Képtalálat a következőre: „Magyar Köztársaság Alkotmánya, 2. § (2)”

Tehát kétféleképpen lehetett volna alkotmányozni 2011-ben: a nép közvetlenül vagy a 4 659 904 embert (a nép 58%-át) képviselő 709 választott képviselő útján, a választott képviselők a szavazásra jogosultak (8 027 996 fő) több, mint a felét (legalább 4 013 953 embert) megjelenítő egybehangzó szavazatával. Ma már csak a népnek van joga alkotmányozni.

Mi van a bűvész kalapjában?

A bűvész már jó régen elrejtette a most elétek tárt igazságot a kalapja mélyére, és helyette újra és újra előhúzza azt a hazugságot, hogy az országgyűlés a népszuverenitást és a népet képviseli.

A Salamon bizottság és jó néhány alkotmánybíró azon kijelentése, hogy az országgyűlés alkotmányozó hatalom, mert a nép rajta keresztül gyakorolja a népszuverenitást szemen szedett hazugság, mert hazug módon behelyettesítik az élő emberek által megbízott élő embereket (választott képviselők), egy jogi fikcióval (országgyűlés) azért, hogy megtévesztéssel korlátlan hatalmat gyakorolhassanak a nép felett. 

Mi történt 2011. április 18-án?

Az állam felett álló alkotmányozó (konstituáló) hatalom, vagyis a nép és a választott képviselők (tehát élő emberek) helyett egy, az államon belüli, az Alkotmány által létrehozott (konstituált) hatalom, a választási törvény által létrehozott jogi fikció, vagyis az országgyűlés tagjai fogadtak el egy Alaptörvényt, amelyhez annyi joguk volt, mint bármelyikünknek ha összejövünk a kocsmában, vagyis semennyi.

Az Alaptörvény érvénytelenségről itt olvashattok:

https://alkotmanyos-ellenallas.hu/…/miert_van_alkotmanyos_v…

https://alkotmanyos-ellenallas.hu/…/jogi_allasfoglalas_2017…

Mi ennek a következménye?

Azóta is és jelenleg is a hatályos alkotmány a Magyar Köztársaság Alkotmánya.

Az Alaptörvénnyel megalapítani kívánt „Magyarország” nevű idegen „magánállam” sohasem jött létre, a Magyar Köztársaság pedig sohasem szűnt meg, jelenleg is az a törvényes magyar állam.

Jelenleg nincs kormány, országgyűlés, és így tovább, mivel az országgyűlés túlnyomó többsége 2011. április 18-án de jure lemondott, míg minden más választott tisztség, Polt Péterén kívül, 2014-ben megszűnt.

Minthogy a választásoknak hazudott színjátékot 2014-ben és 2018-ban is egy magánszervezet rendezte, így azok a magyar államban nem jogosítottak fel senkit semmire, legfeljebb a magánszervezeten belül a hatalmi viszonyok meghatározására.

Ennél fogva azok, akik 2014-ben és 2018-ban látszólag választott képviselők lettek, nem lettek ténylegesen azok, mivel minden olyan szerződés, ami a másik fél vagy felek megtévesztésével, csalással, hamisítással és más bűncselekmények elkövetésével jön létre, az érvénytelen, ennél fogva semmis, és így lesz ez minden további kamu választás esetén is. Arról már nem is beszélve, hogy egy magánszervezetben milyen népszuverenitást lehetne képviselni egyáltalán.

Mindez azt jelenti, hogy a Magyar Köztársaság immár a szabadság szigete lett, mert abban már csak a magyar nép maradt döntéshozó.

Csak élni kell vele!

Forrás: https://alkotmanyos-ellenallas.hu/pub/valasztas_2010.pdf (a Központi Választási Iroda adatai alapján)

Bende István

Kinek esküdtetek?

 

A képen a következők lehetnek: 3 ember, szöveg

Nem sok idő múlva egy nagy titok, mi az egész magyar múltról f…

Nem sok idő múlva egy nagy titok, mi az egész magyar múltról fellebbenti a fátylat a világ szeme elé tárul… … és a világ megszégyenül! Elismeréssel tekint majd a megcsonkított, szétzúzott magyar népre! A hideg szívű politikusok gaztettei nyilvánosságra jutnak! Tönkre zúztak egy népet, mely szellemileg sokkal magasabb szinten állt, mint azt a világ gondolta. Az őseredet tudata megvilágosítja, felemeli, megtisztítja majd a lelkeket. Mélyreható irányításokat nyer, hazát növeszt és kiteljesedik a szellem. Az öntudat elvesztésével elpusztul az erkölcs is, de az öntudat visszaszerzésével megteremtődik újra a tiszta élet is! Fölemelt fővel fogtok járni a világ színe előtt, mert az igazság világossága fényt ad majd minden magyar homlokra!

Zveřejnil(a) Párt Paradigma Fogalom-Mozgalom dne Středa 12. června 2019

 

„Én, …. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar

Köztársasághoz és annak népéhez hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt egyegtartom
és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; (a tisztség megnevezése) tisztségemből
eredő feladataimat a Magyar Köztársaság fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány
érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott közjogi tisztségviselő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

 

A képen a következők lehetnek: egy vagy több ember, motorkerékpár és szöveg

MIKÖZBEN AZ ÖSSZES POLITIKAI PÁRTNAK EGYÜTT NINCS 100.000 TAGJA.
MÉGIS EZ A KISEBBSÉG URALKODIK AZ ORSZÁG TELJES LAKOSSÁGÁN………

A pártok általában klubok, kocsmák, egyletek és különböző összejövetelek hosszútávú eredményei. A tagok általában egy ismeretségi körből kerülnek ki. Mindig egy ember indít általában pártot aki köré szerveződnek hierarchikus rendszerben az ő ismerősei. 
Fontos kiemelni, hogy ez a kis társaság nem a párt alakulásának okán szövődött egybe, hanem ezek az emberek már azelőtt is ismeretséget ápoltak. Tehát hasonló életmódú emberekből álló, véleményburokban létező csoportosulás.
Leginkább a szervezet működése alá-fölé rendeltség tekintetében az egyházakéhoz, MLM típusú piramisjátékokéhoz, cégekéhez és alvilági bűnszervezetekéhez hasonlít.