Az alkotmány nem játék!

Képtalálat a következőre: „alkotmány elleni puccs”
SENKINEK SE HIGGYETEK EL SEMMIT SEM!
Mindennek nézzetek utána! Az átverések korát éljük! És ezt állami szinten is űzik!!! Az Alaptörvény érvénytelen, mert nem az alkotta meg, aki jogosult volt megalkotni, emiatt joghatás kiváltására nem alkalmas. Emiatt a magyar állam jog szerinti (ideiglenes) neve ma is “Magyar Köztársaság”, és mivel a választási törvényt is egy joghatás kiváltására alkalmatlan törvény alapján mint jogforrás alapján alkották meg 2013. XXXVI. néven, ezért az is érvénytelen (semmis). És mivel a 2014-es választásokat is egy semmis törvény giga átverésén keresztül, a népet MEGTÉVESZTVE rendezték meg egy idegen (nem magyar) államban, emiatt utána egyik képviselő sem szerzett érvényes mandátumot, sőt, a korábbi érvényes mandátumaik is mind lejártak VÉGLEG! A hatóságok is mind az érvénytelen alaptörvényből közvetlenül vagy közvetve származtatják a törvényi felhatalmazásukat, emiatt ma, Magyarországon nincs 1 db valódi hatóság sem! Egy sem! Sőt, bíróság sem! Az a bíróság, amelyiknek nincs érvényes törvényi felhatalmazása, az pedig nem bíróság, hanem csak egy gitt-egylet!
Mindössze ennyi múlik azon, hogy “De hát azt mondták”….. Nem! Ébredjünk fel és vegyük észre, hogy körülöttünk szinte MINDEN hazugság! A magyar állam alkotmányos rendje meg van döntve egy 2012. január 1-jén elkövetett alkotmányellenes puccsal, és azóta joghatóság hiányában diktatúraként működtetik felettünk az idegen magánállamukat! Mivel az összes mandátum lejárt (párttól és oldaltól függetlenül), ezért 2014. április után már csak és kizárólag a magyar nép tudja, közvetlen hatalom gyakorlással helyreállítani az alkotmányos rendet! Ehhez már szerveződik egy népi önszerveződés, a neve Alkotmányos Magyarország. Az elérhetősége pedig : http://www.agytroszt.com/am Ha nem akarunk egy egyre jobban elfajuló diktatúrában élni, akkor kapjuk össze magunkat, és haladéktalanul szerveződjünk meg, és állítsuk helyre az alkotmányos rendünket! Ezt újabb választások útján sem lehet megtenni, mivel nincs érvényes választási törvény sem, és az idegen magánállamban a nép már jogfosztott, nem képes alkotni sem újat, sem nem tudja az alaptörvényt módosítani! Csak a magyar állam jogával (kívülről) számolható fel ez a diktatúra….
Hajnal János
2016

Az Alaptörvény közjogi érvénytelenségének bizonyítása

Képtalálat a következőre: „alaptörvény”
Az érvényesség jogi fogalma: Érvényes az a jogszabály, amit az alkotott meg, aki arra (jogilag) felhatalmazással rendelkezik, és úgy (olyan eljárásban, olyan alaki formában) alkotta meg, ahogy az elő van írva.
Tehát létezik TARTALMI érvénytelenség, amikor NEM AZ alkotja a jogszabályt, aki arra felhatalmazással rendelkezik – ezt az alkotója utólag nem tudja javítani – és van FORMAI érvénytelenség, amikor a jogszabályt nem előírásszerűen alkotják, ezen az alkotó utólag tud változtatni, és ezzel a jogszabály érvényessé tehető. A Magyarország Alaptörvénye nevű (alap)törvény közjogilag azért érvénytelen, mert: 1. Nem az alkotta meg, aki erre jogosult 2. Nem azt alkotta meg, amit a hivatkozása tartalmaz 3. Nem úgy alkotta meg, ahogy az elő van írva Ezek közül egy is elég lenne az érvénytelenséghez, de a 3 együtt és a pontok egyenkénti belső tartalma – már nagyságrendje okán is – olyan erejű érvénytelenség, ami minden védekezést elsöpör.
Részletes indokolás:
1. Nem az alkotta meg, aki erre jogosult Az alaptörvényt azok alkották, akik képviselői hatalmukat a Magyar Köztársaságban, a Magyar Köztársaság Alkotmánya szerint rendezett választáson szerezték, akik ezáltal a Magyar Köztársaság Országgyűlésének törvényalkotó képviselői lettek, akik felesküdtek a Magyar Köztársaság Alkotmányának betartására és betartatására.
A Magyar Köztársaság Alkotmánya a hatalom kérdésében ( MINDEN hatalom, tehát az alkotmányozó hatalom kérdésében IS) EGYÉRTELMŰEN fogalmaz:
„2. § (2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé,”
Tehát az általános alkotmányozó hatalom a népé. A nép ez esetben a Magyar Köztársaság állampolgárainak összességét jelenti. A hatalom nem a népé és a képviselőé együtt (ahogy 1996-ban írták a képviselők a 119/96. OGY Határozatban) és nem az Országgyűlésé (ahogy azt a Salamon László vezette bizottság hazudta)!
Hanem kollektívan a népé, a magyar állam állampolgáraié.
A képviselő alkotmányozó jogai az alkotmány előírásához KÖTÖTTEK. Tehát a képviselő csak olyan alkotmányozó joggal rendelkezik, amit az alkotmány előír.
Az alkotmány a képviselőnek alkotmányozás tekintetében elvileg két jogot ad, ami a valóságban csak egy.
Az egyikben felhatalmazza a képviselőt önmaga (a Magyar Köztársaság Alkotmánya) megalkotására, a másikban ezt – a valójában módosítási jogot – 2/3-os többséghez köti (maga az alkotmány megváltoztatásnak és nem megalkotásnak nevezi azt, amihez a 2/3-os korlátozást rendeli).
Ez eleve ellentmondás, de története van, hogy 89-ben miért így került bele az előd állam 1985-ben választott Országgyűlése által megalkotott (módosított) alkotmányba.
A lényeg, hogy ez a pont nem valóságos felhatalmazás, mert a módosított alkotmány által 90-ben megválasztott képviselő már nem gyakorolhatta ezt a jogot. Hiszen azt, aminek a megalkotására felhatalmazása van, már 89-ben megalkották. Hiszen őt is az alapján választották, amit neki lett volna joga megalkotni.
Tehát az alkotmány alapján megválasztott és felhatalmazott képviselő már nem gyakorolhatta azt a jogát, amire az előd állam Országgyűlése a 89-es módosítással felhatalmazta. Ha valami már kész („meg van alkotva”) akkor már nem lehet újra megalkotni. Csak módosítani.
Tehát a képviselőnek nem általános alkotmányozó joga van, ami alapján olyan alkotmány írnak, amilyent akarnak (89-ig ez volt a helyzet) hanem csak részleges, alkotmányhoz kötött alkotmányozó hatalma van, ami csak a Magyar Köztársaság Alkotmánya MÓDOSÍTÁSÁT teszi lehetővé. (De még ez a jog is korlátozott, mert az Alkotmány nem minden pontja módosítható a képviselő által – lásd Bragyova különvéleményét az egyik AB határozatban).
2. Nem azt alkotta meg, amit a hivatkozása tartalmaz.
Az alaptörvény saját maga érvényességét a Magyar Köztársaság Alkotmánya két pontjából vezeti le:
„ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK
2. Ezt az Alaptörvényt az Országgyűlés az 1949. évi XX. törvény 19. § (3) bekezdés a) pontja és 24. § (3) bekezdése alapján fogadja el.”
Ez a két pont a következőt tartalmazza:
„19.§ (3) a) megalkotja a Magyar Köztársaság Alkotmányát
24.§ (3) Az Alkotmány megváltoztatásához, valamint az Alkotmányban meghatározott egyes döntések meghozatalához az országgyűlési képviselők kétharmadának a szavazata szükséges.”
A képviselők az alkotmány előírásai szerint csak a Magyar Köztársaság Alkotmányát alkothatták volna meg. Vagyis csak módosíthatták volna azt. Ez esetben jogfolytonos magyar állam maradtak volna. És ha a jogukat nagyon tágan értelmezik, akkor amit alkottak, azt – az alkotmányra hivatkozva – Magyarország Alkotmányának nevezik.
Ez esetben nagyon nehéz helyzetben lennénk, és hosszú alkotmányos vita kezdődhetett volna, hogy érvényes-e az új alkotmány. De a 19.§ (3) a) pontra hivatkozva megalkotott Magyarország Alaptörvénye nevű alaptörvény így semmiképpen nem lehet a magyar állam új alkotmánya.
Mert már a neve se alkotmány, hanem alaptörvény, és a Nemzeti Hitvallásnak nevezett preambulumában (törvényi előszavában) saját maga két alkotmányt is elismer (!) hatályos alkotmánynak. Miközben a Történeti Alkotmány 1918-20 óta nincs hatályban, és az Országgyűlésnek nincs joga újra hatályba helyezni, a hatályos alkotmányt meg alkotmányellenesen előbb külön törvényben, utána az átmeneti rendelkezéseket önmaga részévé téve helyezi hatályon kívül.
3. Nem úgy alkotta meg, ahogy az elő van írva
Az Országgyűlésnek joga volt alkotmányozást kezdeményezni. A bizottság felállítása már megkérdőjelezhető volt, mert első ülésén bizonyította, hogy a mandátumarány nem csak formai, hanem a törvényalkotói többséggel való visszaélés eszköze lesz.
Ennek megfelelően a bizottság törvényhozói többsége el is követte a legsúlyosabb alkotmánysértést. Megfosztotta a népet alkotmányozó jogától, és alkotmányozó hatalomként az Országgyűlést jelölte meg. Vagyis az alkotmányozás további folyamatából kizárták a népet, az alkotmányozás valódi alanyát.
Innen kezdve az alkotmányozás további folyamata, a két beterjesztett javaslat (amiből csak az egyik volt formailag is helyes, mégis csak a másikat tárgyalták), az egész vita, és végül az időn túl beadott 15 módosítás (amiből az egyik 3 betű segítségével szövegében is megfosztotta a népet a hatalomtól) mind alkotmányellenes, és az alkotmányozás nemzetközi alapelveivel is ellentétes volt.
És akkor nem érintettünk egy sor olyan kérdést, hogy a képviselőnek az alkotmány szerint nincs joga hatályon kívül helyezni az alkotmány, mert ahhoz az általános jogelvek szerint megint csak a népnek van joga. Tehát újabb alkotmánysértés.
És nem érintettük azt se, hogy a képviselők abban a törvényben hatalmazzák fel magukat alkotmányellenesen alkotmányozó hatalommal, amit csak ezzel a felhatalmazással alkothattak volna meg. (A kommunisták ügyesebbek voltak, ők előtte külön törvényt alkottak arról, hogy alkotmányozhatnak. Ha a Fidesz is ezt teszi, sokkal nagyobb bajban volnánk).
És nem érintettük azt – amit az Átmeneti Rendelkezések 5. pontjában leírtak – hogy bár az alkotmányozó felhatalmazásukat jogilag az alkotmányból vezetik le, valójában a maguknak adott alkotmányozó hatalommal éltek, és szándékuk szerint nem jogfolytonos államot hoztak létre. Ennek a nyomait próbálták eltüntetni, és igyekeznek a jogfolytonosságot is hazudni, de ez hazugság marad.
Jogilag ÚJ ÁLLAMOT hoztak létre.
Mert fentebb bizonyítom, hogy a Magyarország Alaptörvénye nevű alaptörvényt nem a Magyar Köztársaság nevű ezer éves állam jogából (ideiglenes alkotmányából) eredeztették (azt hazudták, de a jogszabály 19.§ (3) a) pont nem azt tartalmazza, amit bele hazudnak), ezért a Magyarország nevű állam nem a magyar állam jogfolytonos állama. És bizonyítom, hogy az alaptörvény nem új magyar alkotmány, mert nem a magyar nép alkotta meg (akit mind a népszuverenitás elve mind az alkotmány szövege felhatalmaz alkotmányozásra,) tehát új magyar állam létrehozására nem alkalmas, az általa létrehozott Magyarország nevű fantomállam NEM LEHET a magyar állam. Mert a magyar népet kizárták az új alkotmány megalkotásának folyamatából.
A Magyarország Alaptörvénye nevű, jogilag érvénytelen alaptörvénnyel létrehozott Magyarország nevű állam a politikai „elit” hazaárulásának, magyar nép feletti diktatúrájának bizonyítéka.
Ez a jogász társadalmon kívül azért nem tűnt föl eddig senkinek, mert egész addig nincs vele gondja a polgárnak, amíg csak az igazolványt nevezi át, amíg fizeti az egyébként jogilag már nem létező nyugdíjat, amíg látszólag – még ha egyre rosszabb színvonalon, de – működteti az államot, annak oktatási, egészségügyi, kulturális intézményeit. A gond akkor van, amikor új bűntető szabályokat alkot, és joghatóságát ki akarja terjeszteni az általa elfoglalt másik állam állampolgáraira….
Na itt NEKIK, a hatalom erőszak szerveinek kell bizonyítani, hogy ezt milyen ÉRVÉNYES JOG (hazai és nemzetközi jog) alapján teszik. Mert ha csak erőszak hatására, vagy érvénytelen jogra hivatkozva, akkor a magyar állam joga, ideiglenes alkotmánya alapján nem csak fel lehet, de FEL KELL lépnünk ellene.
Tehát aki a Magyarország nevű állam ellen a magyar állam jogára hivatkozva Alkotmányos Ellenállást hirdet, az alkotmányos KÖTELESSÉGÉT TELJESÍTI.
Geri Tibor
2015. December.13

A csúsztatás és félrevezetés nagymesterei!

Képtalálat a következőre: „alaptörvény”
2011 óta felismertük / én még nem /, hogy nem stimmel itt semmi.
Azóta mondjuk sokan, hogy az Alaptörvény nem létezik, joghatás kiváltására alkalmatlan.
A riportban elhangzó gondolatmenet erősen csúsztat. Nem illegitim az OGY, hanem nem létezik.
A kettő között van az 50 szürke árnyalata!
Most paragrafusok nèlkül a lényeg!
1989-es Ideiglenes Alkotmányunk:
Minden hatalom a népé, mely népszuverenitását képviselőkön keresztül, VALAMINT közvetlenül gyakorolja!
/ erre mondjuk nem az alkotta meg, akinek jogosultsága lett volna rá. A népet itt valahogy kifelejtettèk. 262 országgyűlési képviselő, új államot nem hozhat létre és az Alkotmányt nem helyezheti hatályon kívül!/
1989-es Ideiglenes Alkotmány
…… Megalkotja a MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYÁT.
/ Amikor nálad törvénytelenül jogszabályokra hivatkoznak az “a” betűket is betartva.nézd meg mit hagytak figyelmen kívül? Csak a MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYÁT alkothatták volna meg VELÜNK/
Látod, igaz, amikor azt mondjuk, hogy tudnak róla és nem mondják, el. Az ALKOTMÁNYOS ELLENÁLLÁS megy és felhívja a figyelmed!
Fogd már fel!
A jogfolytonosságot vissza kell állítani.
Választási kampánynak ez nagyon rossz, egyrészt még mindig csúsztat, másrészt hallgat, hallgat, hallgat. A húsos fazék miatt hallgat… Szép dolog a bojkott. de kéne ingyen tenni, nem a mi pénzünkön. Választási kampánynak ez nagyon rossz, mert a 2014-es választás után a 2018-as választás sem lesz érvényes.
Pont világosan tudják, hogy ezt az Alkotmànyos Válságot csak a NÉP tudja megoldani. Népszavazással nem, mert törvénytelen rendszer írná ki. Kellett volna gondolkodni 2011-ben!
PRÓBÁLNAK MENEKÜLNI A PATKÁNYOK A SÜLLYEDŐ HAJÓRÓL! EZT FIGYELJÉTEK:

GYURCSÁNYÉK MAJD 7 ÉV UTÁN, HIRTELEN RÁJÖTTEK, HOGY AZ ALAPTÖRVÉNY ÉRVÉNYTELENSÉGE MIATT „AMIT MA KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKI FUNKCIÓNAK TEKINTÜNK, AZ NEM LÉTEZIK”, ÉS EZÉRT NEM TEKINTIK ÁDER JÁNOST LEGITIM KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKNEK!

Épp csak azt felejtette el Gréczy Zsolt hozzátenni, hogy ennek ők is a része, és hogy minden törvénytelen, ami ebben az országban az utóbbi majd 7évben történt, és hogy addig az is lesz, amíg ezt a helyzetet a magyar nép meg nem oldja!

Minő csodás véletlen! Majd 7 év után, hirtelen egy magyar politikai párt megvilágosult, és eszükbe jutott, hogy az Alaptörvény érvénytelenségének következményei is vannak! És nem furcsa, hogy szerintük csak annyi a következménye az Alaptörvény érvénytelenségének, hogy – idézve az ő pontatlan megfogalmazásukat – „amit ma köztársasági elnöki funkciónak tekintünk, az nem létezik”? Hiszen ebből a logika szabályai szerint az következik, mint amit mi, az Alkotmányos Ellenállás (AE) és az Alkotmányos Magyarország (AM) tagjai már évek óta mondunk, hogy akkor NEM CSAK ÁDER JÁNOS, HANEM MAGYARORSZÁGON SENKI SEM GYAKOROLT TÖRVÉNYESEN KÖZHATALMAT AZ ELMÚLT MÁR LASSAN 7 ÉVBEN, ÍGY AZ ORSZÁGGYŰLÉS, A KORMÁNY, A NAV, A KÖZJEGYZŐK, A VÉGREHAJTÓK SEM, ÉS AZ ÖSSZES NÉPNYÚZÓ HIVATAL ÖSSZES MANCIKÁJA SEM, ÉS ÍGY PL. MINDEN VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS IS TÖRVÉNYTELEN!

Most, miután már egyre több ember érti meg azt, amit mi évek óta mondunk és írunk, és az után, hogy 2016 októberében kb. 12.000 jogásznak kiküldtük az Alaptörvény érvénytelenségéről és ennek következményeiről szóló jogi állásfoglalást, nyilván rájöttek, hogy már nem lehet visszagyömöszölni a szellemet a palackba, és azt a háttérhatalmi taktikát próbálják alkalmazni, hogy „Ha nem tudod megakadályozni, állj az élére!”. Úgy látszik, a parlamenti bábszínházban fejvesztve szervezik az új előadást, csak most az államcsínyt elkövető, Fidesz és KDNP nevű, jobboldali szerepet játszó rablóbandák helyett az államcsínyt elhallgató, ún. Ellenzéki szerepet játszó rablóbandákra próbálják osztani a főszerepet. Geri Tibor és Máté Tamás, az AE alapítói az elmúlt években sok politikusnak és alkotmányjogásznak, köztük Majrényi Lászlónak is több fórumon, többször is, szóban és írásban egyaránt elmagyarázták az alkotmányos helyzetet, de Majrényi László és társai tettették a süketet, a vakot és a hülyét (na, jó, az utóbbit lehet, hogy nem tettették mindannyian. És ne legyenek illúzióitok, a Jobbik is tudja, mi az ábra, egyik parlamenti képviselőjüknek én magam magyaráztam el a helyzetet.

OLVASSÁTOK EL AZ ÍRÁSAINKAT, NÉZZÉTEK MEG A VELÜNK KÉSZÜLT FELVÉTELEKET 
A CÉL A TELJES RENDSZERVÁLTÁS: A FEUDÁLIS-RABLÓ KAPITALISTA MODELL HELYETT EGY INTELLIGENS, IGAZSÁGOS ÉS EMBERSÉGES, JÓLÉTI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI RENDRE VALÓ ÁTTÉRÉS.

Az általunk szerkesztett dokumentumok itt

(Mónika Szimuly)

Az általunk szerkesztett dokumentumok itt

http://alkotmanyos-ellenallas.hu

 

Nem régi, 2017. januári riport jön.

https://hirtv.hu/reggelijarat_adattar/keshegy-es-kovasz-1379577