Keresztutak..

Szili Katalin szerint önmagában a kereszt nemcsak egy vallási jelkép, hanem egyszerűen ennek az országnak a valóságát, és önmagában azt a Szent Istváni örökséget, ami a Nyugat-Európához történő vezetését jelentett az országnak az államalapításkor – fogalmazott.

Képtalálat a következőre: „Szili Katalin”

Kedves Katalin

A kereszt egy pogány kivégző eszköznek számított, amin kínhalált haltak meg emberek Ilyen volt Jézus is, de maga Spartacus is. Aki gladiátor volt és a nevéhez fűződik a rabszolgafelkelés. Van, aki nem tudja a Constantinus kereszt miről is vált híressé. Az ókeresztény korszak legmeghatározóbb valláspolitikai fordulata a vallási türelmi rendelethez, a 313-ban Constantinus (ur. 306–337) és Licinius (ur. 308–324) társcsászárok által kiadott Mediolanumi (Milánói) edictumhoz kötődik. Ezzel a kereszténység nem csupán a Római birodalom egyik legális vallásává vált a megelőző, Diocletianus-korszak (ur. 284–305) üldözéseit követően, hanem a császári támogatás következtében az egyetemes (katholikosz) egyház a császárság szövetségeseként, privilegizált helyzetbe emelkedett, még tovább erősödhetett, terjeszkedhetett. Az egyházi elöljárók közterhek alóli felmentését elrendelő császári levél a katolikus egyház kiváltságait a következőképpen indokolta: „Ha ugyanis nagyon nagy imádást mutatnak be az istenségnek, úgy látszik, ez a legnagyobb hasznára válik a közügyeknek. (Euszebiosz Egyháztörténete X.7.) A 325-ben összeülő első egyetemes zsinatot Niceában Constantinus császár nyitotta meg, és erőteljesen ösztönözte a keresztény teológiai elvek egységesítését, az egyházi belviszályokat okozó dogmatikai (ariánus) viták lezárását.

 

(Konstantin kereszt (labarum)

 

A zsinaton döntötték el azt is, hogy Jézus születését December 25.-ére tegyék, Ami a római Nap isten (Mithras) ünnepe volt. Ismert, volt az év legsötétebb napja ezért gyújtottak fáklyákat.  Jézus Szeptember.27-n született. Így egybegyúrták a két Istenség ünnepét Jézus születését a római nap isten ünnepével

 

December 25.-én a pogány Rómában Circus Maximusban nagyszabású kocsiversenyekkel szórakoztatták a tömegeket – látványos az égbolton vágtázó napisten mítoszának megjelenítése volt. Ez lett átalakítva a betlehemi színjátékokká. Az ajándékozás a kezdetektől ismert, előzménye a pogány római újévi ajándék volt. A római világban a Saturnália a vidámság, és ajándékozás napja volt. Ekkor feldíszítették zöld növényekkel a házakat, és világító lámpákat helyeztek el. A gyerekeknek, és szegényeknek ajándékokat adtak, és áldozati lakomákon hódoltak a Napistennek.

 

A karácsony december 25.-i megünneplése mellett a Niceai zsinaton iu. 325-ben döntöttek, hogy a „legyőzhetetlen nap” napja a napisten születésnapja legyen a Jézus Krisztus születésnapja.

 

A Nagy Konstantin által összehívott Niceai zsinaton a császár, mint Pontifex Maximus képviselte magát övé volt a végső döntés. A kompromisszumokra kész elvilágiasodott egyház, kész volt mindent megtenni, hogy államvallássá, és uralkodó egyházzá legyen. Ennek érdekében kész volt a pogány ünnepekre ráülni, és átértelmezni nem foglalkozva azzal a ténnyel, hogy ezek által különböző hazugságokat, és pogány ünnepnapokat építenek be a hitrendszerükbe, és ez által a pogány ünnepek tovább vivői, és fenntartói, és megőrzői lesznek.

Első nicaiai zsinat

ORBÁN VIKTORT VÁDOLOM!!!!!

ALKOTMÁNYOS REND ERŐSZAKOS MEGDÖNTÉSÉÉRT! 
2006.jpg
Btk. 139/A. § (1) Aki olyan szervezetet hoz létre, vagy vezet, amelynek az a célja, hogy a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetve megváltoztassa, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig; aki ilyen szervezetben részt vesz, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Nem büntethető az alkotmányos rend elleni szervezkedés miatt, akinek önkéntes elállása következtében a szervezkedés folytatása elmarad, vagy aki annak folytatását önként megakadályozza.
]
„A bűncselekmény elkövetési magatartása a szervezet létrehozása, vezetése vagy a szervezetben való részvétel. A szervezet több személyt feltételez fel, közös cél elérése érdekében működnek együtt a tagok. A szervezet vertikálisan tagolt. A szervezet célja, hogy a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetve megváltoztassa. A szervezet létrehozása több lépésben valósul meg: több személy között kialakul egy közös – alkotmányellenes – cél, majd megteremtik a feltételeit annak, hogy a saját belső szabályai szerint képes a tényállásban meghatározott célja érdekében cselekedni. A vezetés a szervezet egészének szellemi vagy gyakorlati irányítását jelenti. A részvétel minden olyan a szervezet kereti között végzett tevékenység, mely nem minősül vezetésnek.
]
„A bűncselekményt csak több személy követheti el (concursus necessarius).
Célzatos bűncselekmény, kizárólag egyenes szándékkal valósítható meg. A cél a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjének erőszakos vagy ezzel fenyegető megváltoztatása.
A tényállás tartalmaz büntethetőséget megszüntető okot, amely hasonló az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása bűncselekmény (3) szakaszához.”
„Az összeesküvés (latinul conjuratio) jogi értelemben az adott államrend megdöntésére, adott esetben forradalomelőidézésére irányzott titkos szövetkezés. Résztvevői egy terv végrehajtására és titoktartásra kötelezik magukat, gyakranesküvel. A királyságokban a fennálló államrend szempontjából az összeesküvés mint felségsértés volt büntetendő.
Az összeesküvés (latin eredetű szóval: konspiráció) politikai értelemben az ellenség olyan vélt vagy tényleges, mindenesetre titkos vagy titkolni szándékozott tevékenysége, amellyel ellenünk összefog. Nemcsak egyének, hanem államok vagy szélső esetben felekezetek vagy pártok elleni vádként is hangoztatják. A vélt (vagy rágalomként) való használatát a politikai nyelvösszeesküvés-elméletként szokta nevezni.”
„A 2012. évi C. törvény a hazaárulásról a 258. §-ban – a korábbi szabályozással lényegében azonos módon – a következőket rendeli:
• Az a magyar állampolgár, aki Magyarország függetlenségének, területi épségének vagy alkotmányos rendjének megsértése céljából külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.[10]
• A büntetés tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a hazaárulást
• a) súlyos hátrányt okozva
• b) állami szolgálat vagy hivatalos megbízatás felhasználásával
• c) háború idején vagy
• d) külföldi fegyveres erőnek behívásával vagy igénybevételével követik el.[11]
• Aki hazaárulásra irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt egy évtől öt évig, háború idején két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.[12]”