Miért van alkotmányos válság?

Képtalálat a következőre: „alkotmányos válság”

A teljesség igénye nélkül, a legfontosabb pontokra összpontosítva.

A teljesség igénye nélkül, a legfontosabb pontokra összpontosítva.
I. A Magyar Köztársaság a törvényes magyar állam

 1. Létre akartak hozni egy új államot a „Magyarország Alaptörvénye” nevű dokumentummal
  „Magyarország” névvel. 2. Belefoglalták az Alaptörvénybe, hogy jogfolytonosságot megszakító alkotmányos fordulatot hajtanak végre (Magyar Közlöny, 2011. évi 166. szám), tehát deklarálták, hogy ez az új állam nem jogfolytonos a Magyar Köztársasággal (nem jogutódja!), és nem deklaráltak jogfolytonosságot egyetlen korábbi magyar állammal sem (nem magyar, tehát idegen állam!).
 2. A 2. pontból az következik, hogy ez az új, „Magyarország” nevű állam nem jogutódja a Magyar
  Köztársaságnak, ezért azt nem szüntetheti meg, területét és állampolgárait, és semmilyen javait
  nem „örökölheti”, nem tekintheti sajátjának. Vagyis a törvényes magyar állam továbbra is a Magyar
  Köztársaság, megőrizve területét, állampolgárait, és mindent, ami korábban is hozzá tartozott.
 3. Ha az új állam nem jogutód, akkor ez az új, nem jogutód állam nem lehet tagja az ENSZ-nek, az
  Európai Uniónak, a NATO-nak és minden más szervezetnek. Ezeknek továbbra is a Magyar
  Köztársaság a tagja.
 4. Mivel a 3. alapján az új állam, lévén nem jogutód, a Magyar Köztársaság választott testületeit
  sem „örökölheti”, azok nem lehetnek ennek az új államnak a megfelelő testületei, ugyanakkor
  ebben új államban 2012-ben senki sem választott országgyűlést, kormányt, köztársasági elnököt,
  alkotmánybíróságot, és így tovább, ezért ebben az új államban 2012. január 1-én nem volt
  semmilyen választott testület.
 5. A Magyar Köztársaság országgyűlése 2012. január 1-jén nem lehet ennek az új államnak az
  országgyűlése, mivel a képviselőket a Magyar Köztársaság országgyűlésébe választották meg, míg
  ebben az új államban nem választotta meg senki.
 6. A Magyar Köztársaság Kormánya 2012. január 1-jén nem lehet ennek az új államnak a
  kormánya, mivel a tagjait a Magyar Köztársaság Kormányába választották meg, míg ebben az új
  államban nem választotta meg senki.
 7. A Magyar Köztársaság köztársasági elnöke 2012. január 1-jén nem lehet ennek az új államnak a
  köztársasági elnöke, mert őt a Magyar Köztársaság köztársasági elnökének választották meg, míg
  ebben az új államban nem választotta meg senki.
 8. Ugyanez vonatkozik minden más választott tisztségre, a polgármesterig, és az önkormányzati
  képviselőkig bezárólag, és ugyanez vonatkozik minden hivatalra is!
  10. Tehát kijelenthető, hogy ebben az új, „Magyarország” fedőnéven létrehozott idegen államban
  nincs legitim és legális jogalkotó, továbbá terület és állampolgár hiányában semmilyen
  jogszabálynak nincs hatálya, vagyis ebben az államban nincs létező jogszabály. Ennek megfelelően
  az Alaptörvény, bár ennek az államnak az alapító okirata, terület hiányában ugyancsak nincs
  hatályban, tehát mint jogszabály nem is létezik.
  ¼
 9. Az előbbiek alapján kijelenthető, hogy ebben az új államban és/vagy annak nevében senki sem
  gyakorolhat törvényesen közhatalmat.
 10. A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy ha egy új államnak nincs területe (lásd 3. pont), akkor az az
  új állam létre sem jött, vagyis ez a „Magyarország” fedőnévvel, az Alkotmány elleni puccsal
  létrehozni szándékozott idegen magánállam nem is létezik.
 11. Ha egy (nem is létező) idegen államot ennek ellenére fizikailag működtetnek egy szuverén
  állam intézményrendszerét használva, akkor ennek a közjogi minősítése idegen megszállás.
  Az eddigiek feltételezték, hogy az Alaptörvény érvényes, csak a vele létrehozni kívánt állam nem
  jött létre, annak a fentiekben leírt minden következményével együtt. Csakhogy az Alaptörvény nem
  érvényes, és még látszólagos hatályban sincsen.
  II.Miért érvénytelen az Alaptörvény? A felsorolt okok mindegyike önállóan is elegendő az Alaptörvény közjogi érvénytelenségének megállapításához, de az Alaptörvény esetében valamennyi ok egyszerre fennáll, vagyis az érvényesség bizonyításához minden egyes érvénytelenségi okot kivétel nélkül cáfolni kell.
 12. Az ENSZ Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 1. cikke értelmében a
  dokumentumot aláíró államokban minden népnek joga van az önrendelkezésre, amelynek
  keretében szabadon meghatározhatja a társadalmi, politikai és gazdasági berendezkedését. Mivel
  ezek meghatározása alkotmányozási feladat, így ezt a dokumentumot aláíró államokban az
  alkotmányozó hatalom a nép. Az aláíró államokat a dokumentum kötelezi, hogy ezt a jogrendjükbe
  integrálják, így került be 1989-ben az ideiglenes Alkotmányba. Tehát a nemzetközi jog alapján a nép
  az alkotmányozó hatalom, vagyis a nép kihagyásával alkotott alkotmány (vagy alaptörvény)
  érvénytelen. (JA 1.1

– 2. oldal)
2. Az országgyűlésnek nem volt joga új alaptörvényt alkotni (ezért illegitim), mivel az Alkotmány
értelmében minden hatalom a népé (lásd 1.), és azok a jogkörök, amelyeket a nép a választott
képviselőkön keresztül gyakorol, az Alkotmány 19. § (3) – ban vannak felsorolva. Ami ott nincs
felsorolva, ahhoz az országgyűlésnek nincs joga. Márpedig sem az új alkotmány elfogadása, sem a
meglévő Alkotmány módosítása nincs felsorolva a jogkörök között, így ezeket a nép a „minden
hatalmának” részeként közvetlenül gyakorolja. Vagyis az Alaptörvény illegitim, mert jogi
felhatalmazás nélkül fogadták el. Társadalmi, politikai felhatalmazásuk sem volt, de az most nem
vizsgálatunk tárgya. (JA 1.2 – 2. oldal, 1.3 – 4. oldal)

 1. Az Alaptörvény sokféle módon tételes jogba ütközik, így a létrehozása illegális, ezek a
  következők.

3.1. Hamis az elfogadásának a jogalapja (Alkotmány 19. § (3) a), mert az nem engedi meg egy
„Magyarország Alaptörvénye” nevű dokumentum elfogadását. (JA 2.1 – 6. oldal)
3.2. Az országgyűlés az Alaptörvényben saját magát jogalap nélkül működő, jogi felhatalmazással
nem rendelkező testületnek nyilvánítja azzal, hogy érvénytelennek nyilvánítja azt a jogszabályt
(1949. évi XX. törvényt), amely a működésük jogalapját képezi, ezáltal lényegében kijelenti, hogy
nincs joga törvényeket alkotni, így alaptörvényt sem. Az országgyűlésnek a szavazás után azonnal
fel kellett volna oszlatnia saját magát, és kinyilvánítani minden általa alkotott jogi dokumentum
semmisségét. (JA 2.4 – 8. oldal) ***
2/4

3.3. Az Alaptörvény érvénytelennek nyilvánítja saját magát azzal, hogy érvénytelennek
nyilvánítja azt a jogszabályt (1949. évi XX. törvény), amelynek paragrafusára (19. § (3) a) hivatkozik,
hogy elfogadták. Érvénytelen jogra érvényes jog nem alapítható. (JA 2.4 – 8. oldal)

3.4. Az Alaptörvény magát szerződésnek nevezi, mégpedig a múlt, a jelen, és a jövő magyarjai
között („Nemzeti Hitvallás”). Az Alaptörvény szövege hangsúlyozza, a tartalmát a Nemzeti
Hitvallással együttesen kell értelmezni, tehát nem minősíthető csak ünnepélyes bevezetőnek,
hanem a létrehozandó jogszabály szerves részének kell tekinteni.
Ennek értelmében az Alaptörvény, mint szerződés érvénytelen, mivel nem meghatározható a
szerződő felek köre, a szerződő felek nem fejezték ki kölcsönös és egybehangzó akaratukat, ami a
szerződés érvényességének alapfeltétele. Annyira nem, hogy nem is tudtak róla, hogy az ő
nevükben szerződést kötöttek szinte titokban 2011. december 30-án, amikor már senkinek nem
volt lehetősége még tiltakozni sem. Tehát az Alaptörvény, mint szerződés is érvénytelen, ezért
semmis, az eredeti állapotot vissza kell állítani! (JA 2.5 – 9. oldal)
3.5. De ha mindezek az érvénytelenségi okok nem állnának fenn, akkor még érvénytelen lenne
azért is, mert a szövegben akkor hajtottak végre lényeges változtatás, amikor erre már nem volt
törvényes lehetőség. (JA 2.2.2.1 – 7. oldal)
3.6. Alkotmányellenesség: az ideiglenes Alkotmány egyben alaptörvény is, vagyis az Alaptörvény
alaptörvényként alkotmányellenes. (JA2.37. oldal)
III. Az érvénytelenség következményei – miért van alkotmányos válság?
1. Az Alaptörvény érvénytelen, ezért joghatás kiváltására nem alkalmas. A joghatás hiányának
következtében a vele „Magyarország” néven létrehozni szándékozott új állam nem jött létre, ilyen
állam nincs. Ez egyben azt is jelenti, hogy az Alaptörvény nem tudott hol hatályba lépni, ezért nincs
hatályban, vagyis mint jogszabály nem is létezik.

 1. A törvényes magyar állam a Magyar Köztársaság, a hatályos jogrend pedig a 2011. december
  31-én hatályos jogszabályok összessége az érvénytelen Alaptörvény, és más érvénytelen jogi
  dokumentumokra való hivatkozás nélkül.
 2. Alkotmányos válság van, mert az állami gépezet (hivatalok, rendőrség) a hatályos jogszabályok
  (alkotmányos rend) helyett a megszálló szervezet rendelkezéseit alkalmazza és az alkalmazását
  kényszeríti a magyar állampolgárokra. Ez azért van, mert a hatóságok a megszállók által bitorolt
  Magyar Közlönyben megjelenő rendelkezéseket a magyar állam jogszabályainak hiszik, és eszerint
  működnek, és ennek betartását kényszerítik ki.
 3. Azoknak az állami szerveknek, akiknek az Alkotmány alkotmányvédelmi kötelességet ír elő
  (ügyészségek, bíróságok, rendőrség), kötelesek értelmezni a közjogi helyzetet, és a fenti
  hatályossági és érvényességi kérdéseket.Ennek keretében tudniuk kell, hogy a Magyar Közlöny már nem a magyar állam hivatalos lapjaként
  jelenik meg, hanem egy államnak nem minősülő magánszervezet „hivatalos” lapjaként (2012.
  január 1. előtt „a Magyar Köztársaság hivatalos lapja”, míg utána „Magyarország hivatalos lapja”).
  Tehát ránézésre is látszik, hogy a rendelkezések nincsenek kihirdetve a magyar államban, ennek
  megfelelően még látszólag sincsenek hatályban.
  ¾
 4. Megállapítható, hogy minden állami hivatal, amely a magyar államban létezett, jelenleg nem a
  magyar állam hivatalaként, hanem a megszálló magánszervezet végrehajtó szerveként
  törvénytelenül működik, törvénytelenül gyakorol közhatalmat, joghatósága nincs. Minden hivatal,
  különösen erre irányuló felszólítás esetén, köteles vizsgálni a joghatóságát a Ket. 22. § alapján, így
  bármikor visszaállhatnak a törvényes működésre.
 5. Megállapítható, hogy minden olyan szervezet, intézmény, amelyet az érvénytelen, és hatályban
  nem is lévő (jogszabályként nem is létező) rendelkezések alapján hoztak létre (pl. Kúria,
  Törvényszék, NVSZ, AVH, önkormányzati rendészet, stb) jogilag nem létező szervezetek, semmilyen
  működési joguk nincs. Ezek a szervezetek nem tudnak törvényesen működni, fel kell őket oszlatni.
 6. A törvényes magyar államban 2012. január 1. után már nem volt választás, a megtartottválasztások egy magánszervezet döntéshozó testületét határozták meg, de a jogi helyzet az, hogy
  miután levezettem fentebb, hogy a fiktív (nem is létező) államban nem volt törvényes jogalkotó
  2012 után, így a „választási törvény” a fiktív államban sem érvényes, tehát a „választások” még a
  fiktív államban sem voltak érvényesek.

Konklúzió: a magukat köztársasági elnöknek, kormánynak, országgyűlésnek nevező testületek
csupán a megszálló magánszervezet testületei, nem a magyar állam megválasztott testületei.
Orbán ebben a kérdésben nem hazudik, ő sohasem mondja a szervezetét „magyar kormánynak”,
mindig „Magyarország Kormányának”, hiszen ő tudja a legjobban, hogy mi a különbség.
JA = Jogi állásfoglalás a „Magyarország Alaptörvénye” nevű dokumentum közjogi érvénytelensége és annak következményei tárgyában című jogi állásfoglalás (14 oldal)
Bár az Alaptörvény érvénytelen, mint jogszabály, de érvényes, mint jognyilatkozat. Márpedig 2011. április 18-án a Alaptörvény megszavazásával az azt megszavazó országgyűlési képviselők írásban jognyilatkozatot téveérvénytelennek nyilvánították a saját mandátumukat azzal, hogy érvénytelennek nyilvánították az Alkotmányt, amely a mandátumukat biztosítja. Természetesen egy ilyen nyilatkozat az Alkotmány érvényességét nem befolyásolja, de a saját mandátumuk érvényességét igen, mert ezzel a jognyilatkozattal lemondtak róla, így az Alkotmány 20/A. § (1 d.)
és (2) értelmében az erről szóló jegyzőkönyv hitelesítése pillanatától már nem voltak képviselők. Következésképpen az azután alkotott, és általuk megszavazott összes jogszabály semmis, tehát az Alaptörvény átmeneti rendelkezéseinek

 1. december 30-i fiktív megszavazása, már azt a hazugságot is semmissé teszi, hogy 2012. január 1-jén az Alaptörvény akár látszatra is hatályba lépett volna. A jogi állásfoglalás (JÁ) tehát azzal módosul, hogy valóban, 2012. január 1-től minden jogi aktus érvénytelen (így semmis), de az országgyűlés által végrehajtott jogi aktusok érvénytelenségét (így semmisségét) már korábbi időponttól, 2011. április 18-tól kell számítani.

 

További információ:www.alkotmanyos-ellenallas.hu

“Miért van alkotmányos válság?” bejegyzéshez 3 hozzászólás

 1. Nagyon egyetèrtek a fenti okfejtèssel amely rèszletesen taglalja a jelenleg fenn álló illegális állapotot.

  Válasz
 2. We offer you the opportunity to advertise your products and services.

  Ciao! Here is a fine offering for you. I can help you with sending your commercial offers or messages through feedback forms. The advantage of this method is that the messages sent through the feedback forms are included in the white list. This method increases the chance that your message will be read. Mailing is made in the same way you received this message.
  Sending via Feedback Forms to any domain zones of the world. (more than 1000 domain zones.).
  The cost of sending 1 million messages is $ 49 instead of $ 99.
  Domain zone .com – (12 million messages sent) – $399 instead of $699
  All us sites that have a feedback form. (10 million messages sent) – $349 instead of $649
  All domain zones in Europe- (8 million messages sent) – $ 299 instead of $599
  All sites in the world (25 million messages sent) – $499 instead of $999

  Discounts are valid until April 7.
  Feedback and warranty!
  Delivery report!

  In the process of sending messages, we do not violate the rules of GDRP.
  This message is created automatically use our contacts for communication.

  Contact us.
  Telegram – @FeedbackFormEU
  Skype – FeedbackForm2019
  Email – FeedbackForm@make-success.com

  Thanks for reading.

  This message is created automatically use our contacts for communication.

  Válasz
 3. Nemzetközi segítség kell ,és a keletről Oroszországtól ,mert a cionista nyugati bankmaffia és bábállami álparlamenje ,népírtást folytat diktatórikus eszközökkel ,jogfisztás ,népírtás ,közjogi válság , nemzet és haza árulás !!! Idegen cionist izraeli-usa-eu gyarmat alatt rohadunk már harminc éve ,sőt a rohadvány hamis trianoni diktátum óta minimum!!!
  Egypártrendszer van több kirakattal!!!
  Vesszen Trianon !!!

  Válasz

Szólj hozzá!