Felszólítás eljárási jogkör igazolására

Képtalálat a következőre: „végrehajtó”

Ügyszám:115.V.0429/2019/39

Tárgy: Felszólítás eljárási jogkör igazolására

Alulírott Kecskés Kálmán, mint a törvényes Magyar Állam, a Magyar Köztársaság állampolgára, a mai napon felszólítom önt Feketéné Tóth Krisztina állítólagos végrehajtót, hogy felém haladéktalanul tételesen, jogi érveléssel, a megfelelő jogszabályhelyek megjelölésével igazolja:

1. Az eljárási jogkörét, joghatóságát, a Ket. (2004. évi CXL. törvény) 22§ (1) és 18§ (1) alapján!

2. Pontosan jelölje meg azt a jogszabályhelyet vagy jogszabályhelyeket, ami alapján hivatalos személynek, illetve hatóságnak tekinti magát!

3. Nevezze meg tulajdonnevén az államot, aminek a nevében folytatja a fent jelölt eljárását!

Kérem, a jelen levél mind a három fenti felszólítására külön tételesen reagálva készítse el a válaszát, hivatalos eljárásában, annak megfelelő módon, közokirati formában, úgy, hogy a hitelességéhez szükséges alaki feltételek a megfelelő helyen szerepeljenek rajta (kiállító hivatal, kiállító személy neve, titulusa / beosztása, saját kezű aláírása, dátum, iktatószám hivatkozás a jelen felszólításra)!

F I G Y E L E M !

Ez a felszólítás nem esik a Vht. (1994. évi LIII. törvény) hatálya alá, nem minősíthető végrehajtási kifogásnak, sem más egyéb törvény által szabályozott más hivatali beadvány formátumnak és nem küldhető tovább a bíróságnak!

A bíróságnak nincs hatásköre ezzel a felszólítással kapcsolatosan sem átminősíteni, sem elutasítani, de még helyben hagyni sem, mivel a Ket. közvetlenül az eljáró hatóságnak teszi kötelességévé a joghatóság és az alkalmazandó jog vizsgálatát, melyet az eljárása minden szakaszában hivatalból kötelessége kivizsgálni, amikor megkérdőjelezésre kerül!

Abban az esetben, ha a haladéktalanság elvének, de legkésőbb 30 napon belül nem tesz eleget a jelen levélben történt egyértelmű felszólításnak, úgy bizonyító erejű tényként annak kell tekinteni, hogy nincs eljárási jogköre, és ezt helybenhagyólag tudomásul vette.

Felhívom az Ön figyelmét, hogy a Magyar Állam területén a Magyar Állam jogszabályainak betartása mindenki számára kötelező!

Felhívom a figyelmét arra a római jogi alapelvre, hogy a jog nem tudása nem mentesít, ezért mindenkinek, különösen egy hivatali dolgozónak, meg kell tudnia állapítani, hogy melyek a Magyar

Állam jogszabályai! Ehhez pedig mindenkinek tudnia kell, hogy melyik a Magyar Állam!

Felhívom a figyelmét arra, hogy a jogkövetkezmények elkerülése céljából senki sem hivatkozhat arra, hogy nem tudta a Magyar Állam tulajdonnevét, ezért nem tudta megállapítani, hogy melyik a Magyar Állam, és arra sem hivatkozhat hogy egy másik (nem magyar) államról úgy tudta, hogy az a Magyar Állam!

A Magyar Közlöny 2011. évi 166. számában olvashatják a Magyarország Alaptörvénye átmeneti rendekezéseit, amelynek 5. pontja deklarálta a jogfolytonosság megszakítását a Magyar Köztársasággal, miközben a médiában azt híresztelték, sőt maga a miniszterelnök is azt hazudta, hogy csak átnevezték az államot!

Ugyan mondja már meg valaki, hogy ha csak átnevezik az államot, akkor ugyanaz az állam új néven, hogyan lehet nem jogfolytonos a korábbi nevű saját magával!

Ugyan mondja már meg valaki, hogy ha az új nevű állam nem jogfolytonos a korábbi nevűvel, akkor hogyan lehetne annak jogutódja!

Ha pedig az új államot nem a magyar nép hozta létre, és nem jogutódja a Magyar Köztársaságnak, akkor azt nem szüntetheti meg, vagyis a törvényes magyar állam azóta is és most is a Magyar Köztársaság, megőrizve a területét és az állampolgárait!

Az Alaptörvénnyel létrehozni kívánt állam pedig, melyet nem a magyar nép hozott létre, és nem is jogutódja a magyar államnak, nem lehet a magyar állam, nincs területe, és a magyar állampolgárok nem állampolgárai!

Ha pedig ennek a „Magyarország”-nak hazudott államnak nincs területe és állampolgárai, akkor mondja már meg Ön, mint végrehajtó, hogy ennek az államnak az alapító okirata az Alaptörvény hol és kire lehet hatályban?

Ha meg sehol és senkire nem lehet hatályban, akkor az Alaptörvény mint jogszabály nem is létezik! Ugyanis, ahogy Jakab András is rámutat a „Jogszabályok érvényessége, hatályossága és alkalmazhatósága” című munkájában: ha egy jogszabály nincs hatályban, akkor mint jogszabály nem is létezik.

Ha egy államnak dokumentumként érvénytelen, joghatás kiváltására nem alkalmas az alapító okirata, jogszabályként pedig nem is létezik, akkor az az állam létre sem jött! Tehát kijelenthető, hogy ez az egész világ megtévesztésére „Magyarország”-nak hazudott állam nem jött létre, tehát ez az állam nem létezik!

Akkor gondolkodjon el mindenki, hogy egy nem létező államnak lehet-e köztársasági elnöke, miniszterelnöke, kormánya és országgyűlése, vagy az egész egy hatalmas blöff, az egész nép óriási nagy átverése?

Ön, aki végrehajtónak nevezi magát, évek óta egy nem létező állam de facto érvénytelen, joghatás kiváltására nem alkalmas, de jure nem is létező jogszabályai szerint törvénytelenül gyakorol közhatalmat.

Éppen ezért minden Ön által kiállított közokirat a törvényes Magyar Állam joga szerint hamis közokiratnak minősül.

A hamis közokiratnak a kiállításával közokirat hamisítás, kibocsátásával pedig, mivel anyagi érdekből teszi, a csalás bűncselekményét is megvalósítja. Ha erre a hamis közokiratra épülő törvénytelen végrehajtással további bűncselekményeket, például orgazdaságot, is elkövetnek, akkor a végrehajtó ezekben a bűncselekményekben is részes.

Amennyiben ez a cselekmény a magyar nép széles tömege ellen irányul, és számos esetben egyenes következményként öngyilkosságokhoz vezet, akkor a végrehajtó felelőssége megállapítható a népirtás bűncselekményében is, és ez soha sem fog elévülni!

Mivel a végrehajtó a Magyar Köztársaságra és annak alkotmányára tett esküjét megszegte, vagy egy nem létező állam nem létező alaptörvényére tette le, a tevékenységét pedig egy nem létező állam nevében, annak de facto érvénytelen, joghatás kiváltására nem alkalmas, de jure pedig nem is létező jogszabályai alapján végzi, ezért nincs semmilyen eljárási joga a Magyar Állam területén, a magyar állampolgárokkal kapcsolatban.

Ha pedig nincs eljárási joga, akkor nem minősül hivatalos személynek, ezért a törvénytelen fellépését minden magyar állampolgár elutasíthatja, és minden törvényes eszközzel megakadályozhatja.

Felszólítom Önt, hogy haladéktalanul szüntesse meg a törvénytelen tevékenységét és zárja be az irodáját! Ezzel a későbbiekben elkerülheti a törvényes Magyar Állam jogával történő felelősségre vonását, vagy ha azt már nem tudja, legalább enyhébb elbírálásra számíthat. Emlékezzünk arra, hogy annak idején Nürnbergben is elítélték azt is, aki csak a vonatot vezette, vagy ahogyan itthon 56 után a bírákkal szemben eljártak és felelősségre vonták őket …

Az alkotmányos rend helyreállításán a magyar nép már két módon is dolgozik, a folyamat pedig egy irányú, mert a magát jogalkotónak hazudó szervezet a törvényes mandátumaik lejárta után 2014-ben végleg elvesztette azt a lehetőségét, hogy a helyreállításban részt vehessen, különösen, hogy irányíthassa a folyamatot. Ezt ma már csak a magyar nép teheti meg.

Ezért felszólítom Önt, hogy szüntesse be a velem és családommal szemben alkalmazott ámokfutását (fizetés letiltások, végrehajtási jogok bejegyzése az ügyemben érintett és nem érintett ingatlanokra, stb.) és várom hivatalos reagálását és cáfolatát az ügyben, ellenkező esetben megteszem a feljelentést a Fejér Megyei Rendőrfőkapitányságon csalás és közokirathamisítás vádjával.

Aláírás

Forrás Kecskés Kálmán facebook