Alkotmányellenesnek nevezte az új magyar alaptörvényt az amerikai Princeton Egyetem jogászprofesszora

 

2012.jauár.31

Alkotmányellenesnek nevezte az új magyar alaptörvényt az amerikai Princeton Egyetem jogászprofesszora a budapesti Közép-európai Egyetemen (CEU) tartott keddi előadásában. Kim Lane Scheppele szerint egy alaptörvény lehet teljes egészében alkotmányellenes, mégpedig akkor, ha az alkotmány, amely jogi és politikai keret, megsérti ennek a keretnek az alapértékeit.

Kim Lane Scheppele “A magyar alkotmány mind a négy értelemben alkotmányellenes” 

Kifejtette: ennek négy útja lehetséges. Első esetben akkor, ha az alaptörvény megsérti a liberális alkotmány elveit, ez szerinte definíció szerinti alkotmányellenességet jelent. A második eset az, amikor érvénytelen mechanizmussal alkották meg, ekkor jogi értelemben lehet alkotmányellenességről beszélni. A harmadik út, amikor nem alapul a választópolgárok akaratán, ez legitimációs alkotmányellenességet jelent. A negyedik eset pedig az, amikor az alaptörvény nincs összhangban a közösség történeti alkotmányával, ez a téves identitás révén jelent alkotmányellenességet.

A magyar alkotmány mind a négy értelemben alkotmányellenes” – jelentette ki Scheppele, aki az utóbbi hetekben több írást is közölt Paul Krugman Nobel-díjas közgazdász blogjában, a The New York Times liberális lap honlapján arról, hogy Magyarország “túl messze ment az antidemokratikus reformok” területén, megszűntek a végrehajtó hatalom ellenőrzését szolgáló fékek, és belátható időre a kormánypárt kezébe került gyakorlatilag minden hatalom“.

Az amerikai jogászprofesszor keddi előadásában részletesen szólt arról, hogy a magyar kormány – nézete szerint – hogyan bontotta le a fékek és ellensúlyok rendszerét. Scheppele szerint az EU-intézmények segíthetnek, de önmagukban nem képesek javítani a magyarországi helyzeten. Ennek szerinte belső folyamatnak kell lennie, “belső demokratikus megújulásra” van szükség, kívülről ezt nem lehet végrehajtani.

Kim Lane Scheppele professzor a magyar és az orosz alkotmányjog szakértője, a berlini fal leomlása után a rendőrállamokból az alkotmányos jogállamokba történő átmenetet tanulmányozta, a kelet-európai államok alkotmányjogi fejlődéséről sok cikke jelent meg egyebek mellett magyar, orosz és francia nyelven. A neves jogász 1994 és 1998 között Budapesten élt, kutatásokat végzett az Alkotmánybíróságon, oktatott az ELTE-n és a CEU-n.

https://hvg.hu/itthon/20120131_scheppele_magyar_alaptorveny?fbclid=IwAR2tsBi4Eyhh9qw1uHsaAxZMKlO4JvVZAreW8pdsN9jb7eQbh6g3br5pHEs

 

Hogyan kezdődött?

Képtalálat a következőre: „alaptörvény”

 

2011-ben politikusaink – akiket az államunk vezetésére választottunk – megszegték az Istenre, a népre és az (ideiglenes) alkotmányra tett esküjüket és egy alkotmányellenes, érvénytelen alaptörvénnyel létrehoztak a magyar állam MELLET egy „Magyarország” nevű Új Államot, ami NEM LEHET a MAGYAR ÁLLAM. Azért nem, mert két magyar állam nincs, az ezeréves magyar államot (ideiglenes nevén a Magyar Köztársaságot) pedig NEM SZÜNTETHETIK meg a képviselők. 1989 óta új államot nem hozhatnak létre helyette, sőt még a nevét se változtathatják meg. A képviselők mégis megtették, és ezzel elárulták a magyar népet és azt a hazát, amelynek védelmére, irányítására választottuk őket. Ez a valós helyzet. A politikusaink, az „elit’ hazaárulók gyülekezete. Kezdjük azzal, hogy mit tehetünk most és hogyan számoljuk fel ezt a háttérhatalom irányításával a saját politikai elitünk segítségével felépített, kirablásunkra és elpusztításunkra létrehozott, a megtévesztés miatt aljas módon Magyarországnak elnevezett – diktatúrát. Ahhoz, hogy a mai állapotot egyáltalán túléljük, először vissza kell térjünk a magyar államhoz, annak jogához, majd azzal fel kell számolni a magyar nép feletti háttérhatalmi diktatúrát, meg kell teremteni az önrendelkezési jogunkat és ezt egy ideiglenes alkotmányban kell rögzíteni. Ezután ezzel az ideiglenes, nép által alkotott alkotmánnyal létre kell hozzuk a XXI. század első új, az ezer éves magyar állammal jogfolytonos magyar államát, amely a magyar nép érdekében működik, és biztosítja szabadságunkat, függetlenségünket, társadalmi fejlődésünket, egyéni boldogulásunkat. A diktatúra felszámolásának nemcsak az lesz a következménye, hogy létrejön az új, szabad és független magyar állam és ezzel megteremti a magyar nép önrendelkezési jogát, hanem olyan jogfolytonos magyar állam jön létre, amelynek nem lesz államadóssága, mert azt elviszi a Magyarország nevű állam. További eredménye, hogy az elmúlt 25 év politikusainak nem lesz szava benne (mert az Alaptörvény megalkotásával kizárták magukat a magyar államból). Ekkor létrejön annak a feltétele, hogy az önrendelkezési joggal rendelkező magyar nép az emberiség őstörténetét hordozó ősi magyar alkotmányos értékrend elemeit a mindennapi életünk részévé tegye, ezáltal a világ legmodernebb társadalmi rendszerét létrehozva példát adva a világnak. Elsőként a magyar népnek sikerült szintézisbe hozni az isteni szuverenitást a népszuverenitással, 1848-ban, a Szent Korona értékrendjének köszönhetően, hiszen ez egy új társadalmi korszak kezdete is lesz egyben, mert az a magyar nép küldetése, hogy példát mutasson, hogy a világ fejlődésének élére álljon. Ez és ekkora most és itt a felelősségünk. Saját népünkért, a túlélésünkért és a jövőnkért.

A szocializmus végén, 1989-ben az országgyűlés módosította az addigi alkotmányt (ami visszavezethetően érvényes jogra épült; egy megszállás nem változtatja meg egy állam rendjét). Ekkor Két rendkívül fontos paragrafus került bele ebbe a módosításba. Az első: “Általános Rendelkezések, 2.§ (2) A Magyar Köztársaságban MINDEN HATALOM A NÉPÉ, amely a népszuverenitást (néphatalmat – a MINDEN hatalmat) választott képviselői útján, VALAMINT közvetlenül gyakorolja.” Ez azt jelenti, hogy az országgyűlés minden hatalmát (amivel addig jog szerint bírt) a népre ruházta. Az Alkotmány külön fejezetben taglalja az Országgyűlésnek a népszuverenitásból fakadó jogait, tehát hogy mit tehet, és milyen kérdésekben dönthet. Minden más kérdésben a népé az utolsó szó, illetve kizárólag a népnek van joga gyakorolni (valamint közvetlenül gyakorolja). A másik paragrafus épp a fentebb említett, az Országgyűlés jogáról szóló fejezetben van. “Az Országgyűlés, 19.§ (3) E jogkörében az Országgyűlés a) megalkotja a Magyar Köztársaság Alkotmányát;” Ez pedig azt jelenti, hogy az Országgyűlés CSAK a Magyar Köztársaság Alkotmányát alkothatja meg, tehát nem volt jogosultsága a Magyarország Alaptörvénye nevű iromány megírásához. Érdemes azt is megjegyezni, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmányát már megalkották 1989-ben, így az Országgyűlésnek kizárólag ennek MÓDOSÍTÁSÁRA terjednek ki a jogkörei. A diktatúra tetten érhető az alaptörvény szövegében. Megalkotói önmaguknak mondanak ellent, saját maguk tekintik törvénytelennek az Alkotmányt. Míg a Magyarország Alaptörvénye, Nemzeti Hitvallás ezt írja: „Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt, mert egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk érvénytelenségét.” Ugyanakkor a Záró rendelkezésekben cáfolja ugyanezt: „Ezt az Alaptörvényt az Országgyűlés az 1949. évi XX. törvény 19. § (3) bekezdés a) pontja és 24. § (3) bekezdése alapján fogadja el.”

A Magyarország nevű megszálló állam megnyirbálta a polgárok jogait is. Erre az alaptörvény a B) cikk (3) és (4) bekezdése szemlélteti leginkább: (3) „A közhatalom forrása a nép.” (4) „A nép a hatalmát választott képviselői útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja.” Kikerül a szövegből, hogy NEM „minden hatalom a népé”, a nép csupán a közhatalom forrása, ami NEM rendelkezik MINDEN HATALOMMAL. Ezzel a lépéssel az Országgyűlés kisajátította a kizárólagos hatalmat, így mindent megtehet, földeket vehet el, családokat tehet utcára, megtagadhatja a nyugdíjak kifizetését, és az alapvető emberi jogokat (ahogy azt újabban teszi is). A negyedik bekezdés egyértelművé teszi, hogy a hatalom gyakorlója csak az Országgyűlés és KIVÉTELESEN (tehát ha az Országgyűlés megengedi –> lásd népszavazási kísérletek, botrányok) a nép. Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezéseinek 5. pontja pedig minden kétséget kizáróan bizonyítja a megszálló állam diktatórikus jellegét, a magyar jogtól való elszakadást (amikor az Alkotmánybíróság megsemmisítette az átmeneti rendelkezések bizonyos pontjait, a Fidesz eldöntötte: hogy a továbbiakban ez ne fordulhasson elő újra, a maradékot beemeli az Alaptörvénybe, és ezen a ponton, gyaníthatóan az EGYSÉGfront és Alkotmányos Ellenállás érvelése okán kihagyták, de ettől még bizonyíthatóan benne volt). “5. A kommunista diktatúra alatt elkövetett, a rendszer kiépítését és fenntartását célzó bűncselekmények üldözése nem volt lehetséges, amely lehetőség – a jogfolytonosságot megszakító alkotmányos fordulat híján – az első szabad választás után sem nyílt meg. Elmaradt a diktatúra vezetőinek felelősségre vonása, nemcsak jogi, de erkölcsi értelemben is. Az Alaptörvény hatálybalépésével lehetőség nyílik az igazság érvényesítésére.” Itt a legfontosabb kifejezés: A JOGFOLYTONOSSÁGOT MEGSZAKÍTÓ ALKOTMÁNYOS FORDULAT. A jogfolytonos magyar államtól való elszakadás, egy új állam létrehozása (amihez csak a népnek van joga).

Az utolsó mondat (Az Alaptörvény hatálybalépésével lehetőség nyílik az igazság érvényesítésére) pedig megerősíti a jogfolytonosság megszakítását (azonban a kommunizmus mai fideszes haszonélvezőit még mindig nem vonták felelősségre). A végére még egy kis érdekesség. 1989-ben több ponton módosították az alkotmányt, például a preambulumot (bevezetőt), amelyben az áll: “… az Országgyűlés – hazánk új Alkotmányának elfogadásáig – Magyarország Alkotmányának szövegét a következők szerint állapítja meg:” Ez azt jelenti, hogy az Országgyűlés által a Magyar Népköztársaság Alkotmányának módosításával megalkotott Magyar Köztársaság Alkotmánya 1989. október 23-tól Magyarország ideiglenes Alkotmányává válik, egyben a 77.§ (1) bekezdése alapján az ezer éve jogfolytonos magyar állam alaptörvénye is. Hazánk új Alkotmányának megalkotásáig. Amit viszont a 2.§ (2) bekezdése alapján csak a nép, a magyar állam állampolgárainak közössége alkothat meg. Tehát a Magyar Köztársaság Alkotmányát egyetlen módon lehet hatályon kívül helyezni: az 1949. évi XX. törvény, a magyar állam ideiglenes alkotmánya és alaptörvénye alapján. A magyar nép által megalkotott Magyarország Alkotmánya nevű, legalább ideiglenes alkotmánnyal. Sehogy másképp. Addig pedig a Magyar Köztársaság Alkotmánya hatályban van, és az a magyar állam alaptörvénye. Ennek ellenére a képviselők 2011. december 30 -án alkotmányellenesen törvényt alkottak az alkotmány hatályon kívül helyezéséről. Azaz kísérletet tettek az ezer éve jogfolytonos magyar állam megszüntetésére, hogy a helyére a saját diktatúrájukat tehessék. De mivel ez egy alkotmányellenes, egyben érvénytelen törvény is, így joghatása nincs, az ideiglenes alkotmány – így a magyar állam is – hatályban maradt.

Geri Tibor

Az alkotmány nem játék!

Képtalálat a következőre: „alkotmány elleni puccs”
SENKINEK SE HIGGYETEK EL SEMMIT SEM!
Mindennek nézzetek utána! Az átverések korát éljük! És ezt állami szinten is űzik!!! Az Alaptörvény érvénytelen, mert nem az alkotta meg, aki jogosult volt megalkotni, emiatt joghatás kiváltására nem alkalmas. Emiatt a magyar állam jog szerinti (ideiglenes) neve ma is “Magyar Köztársaság”, és mivel a választási törvényt is egy joghatás kiváltására alkalmatlan törvény alapján mint jogforrás alapján alkották meg 2013. XXXVI. néven, ezért az is érvénytelen (semmis). És mivel a 2014-es választásokat is egy semmis törvény giga átverésén keresztül, a népet MEGTÉVESZTVE rendezték meg egy idegen (nem magyar) államban, emiatt utána egyik képviselő sem szerzett érvényes mandátumot, sőt, a korábbi érvényes mandátumaik is mind lejártak VÉGLEG! A hatóságok is mind az érvénytelen alaptörvényből közvetlenül vagy közvetve származtatják a törvényi felhatalmazásukat, emiatt ma, Magyarországon nincs 1 db valódi hatóság sem! Egy sem! Sőt, bíróság sem! Az a bíróság, amelyiknek nincs érvényes törvényi felhatalmazása, az pedig nem bíróság, hanem csak egy gitt-egylet!
Mindössze ennyi múlik azon, hogy “De hát azt mondták”….. Nem! Ébredjünk fel és vegyük észre, hogy körülöttünk szinte MINDEN hazugság! A magyar állam alkotmányos rendje meg van döntve egy 2012. január 1-jén elkövetett alkotmányellenes puccsal, és azóta joghatóság hiányában diktatúraként működtetik felettünk az idegen magánállamukat! Mivel az összes mandátum lejárt (párttól és oldaltól függetlenül), ezért 2014. április után már csak és kizárólag a magyar nép tudja, közvetlen hatalom gyakorlással helyreállítani az alkotmányos rendet! Ehhez már szerveződik egy népi önszerveződés, a neve Alkotmányos Magyarország. Az elérhetősége pedig : http://www.agytroszt.com/am Ha nem akarunk egy egyre jobban elfajuló diktatúrában élni, akkor kapjuk össze magunkat, és haladéktalanul szerveződjünk meg, és állítsuk helyre az alkotmányos rendünket! Ezt újabb választások útján sem lehet megtenni, mivel nincs érvényes választási törvény sem, és az idegen magánállamban a nép már jogfosztott, nem képes alkotni sem újat, sem nem tudja az alaptörvényt módosítani! Csak a magyar állam jogával (kívülről) számolható fel ez a diktatúra….
Hajnal János
2016